Bokslutskommuniké 2015

VDs kommentar

Det gångna året har präglats av att vi har fått ett flertal större bolag som klienter. Det är ett tydligt tecken på att både vår marknadsföring och vårt renommé sprids bland Sveriges företag. De två kunder som utmärkt sig mest är de marknadsnoterade bolagen Polyplank och Cefour. I båda fallen har vi tillsammans med bolagens respektive ledningar och externa investerare lyckats vända utvecklingen från nära förestående obeståndssituationer till väl fungerande bolag med bra värderingar. 

FrontOffice egen spridningsemission har genererat både kapital men även stor publicitet. Vår målsättning är att under 2016 fortsätta arbetet med att synliggöra våra tjänster för Svenska företag. Vi skall vara det naturliga valet av partner vid obeståndssituationer.

Till sist vill jag tacka vår personal som under året gjort en fantastisk insats under en mycket stor arbetsbelastning. Jag ser fram emot att jobba med er under 2016!”

 

Johan Lund

VD

FrontOffice Nordic AB

 

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 11 325 KSEK (9 425). Det redovisade resultat för perioden uppgick till 383 KSEK (-55), vilket är enligt plan eftersom resultatet för perioden delvis har belastats med kostnader för den nyemission som avslutades under det första kvartalet 2016. Bolagets försäljning varierar också mellan olika kvartal då försäljningsarbetet är projektbaserat med långa cykler.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till 0,03 SEK per aktie (0,0).

 

Investeringar

FrontOffice totala investeringar under perioden januari-december 2015 uppgick till KSEK 82 (250) och avsåg materiella anläggningstillgångar KSEK 32 (0) såsom inventarier, verktyg och installationer samt investeringar i dotterbolag KSEK 50 (0).

 

Avskrivningar

Resultatet för perioden januari till och med december 2015 har belastats med KSEK 91 (90) i avskrivningar varav KSEK 34 (34) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 57 (57) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 0 (0) avser avskrivning av goodwill.

 

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 143 KSEK (212) i likvida medel och 0 KSEK i utnyttjade krediter. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om 2 337 KSEK (600).

 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per 31 december 2015 uppgick FrontOffice egna kapital till 1 880 KSEK (935)

Bolagets soliditet uppgick den 31 december 2015 till 32 procent (37).

Aktiekapitalet är fördelat på 11 000 000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,11. Det finns två aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman.

 

Notering

Aktierna i FrontOffice Nordic AB (publ) var per den 31 december inte upptagna till handel på någon börs eller marknadsplats. Efter rapportperioden har emellertid bolagets styrelse fattat beslut om att ansöka om att bolagets B-aktier skall upptas till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF.

Per den 31 december 2015 hade bolaget cirka 150 aktieägare. I den nyemission som avslutades under februari 2015 tillkom cirka 180 nya aktieägare. I syfte att ytterligare öka aktiens likviditet har styrelsen för avsikt att genomföra en eller flera ägarspridningar vilket bör tillföra bolaget ett så pass stort antal aktieägare att en fungerande handel kan uppnås.

 

Anställda

Per den 31 december 2015 hade FrontOffice 11 anställda (6,7) varav 6 män och 5 kvinnor. Utöver detta har koncernen tre konsulter anställda på heltid.

 

Väsentliga händelser under perioden

Under året som gått har FrontOffice bistått mer än 50 bolag med rekonstruktioner, något som motsvarar en marknadsandel på närmare 25 procent baserat på antalet rekonstruktioner som genomförs idag, men motsvarar endast en procent av den totala marknaden sett till omsättningen.

FrontOffice arbetssätt med att finna, bearbeta och finansiera dessa bolag skiljer sig markant från marknadens övriga konkurrenter, vilket gör att 65 procent av alla de företag som FrontOffice hjälper överlever en rekonstruktion, vilket skall jämföras med ett snitt på 18 procent för alla de företag som genomför en rekonstruktion.

Det kan noteras att det inte längre enbart är mindre företag som vänder sig till FrontOffice. Bolaget har under 2015 bistått två publika bolag vars aktier handlas publikt. Dessa är Cefour Wine & Beverage AB (publ), vars aktier handlas på AktieTorget och Polyplank AB (publ) vars aktier handlas på Nasdaq OMX First North. FrontOffice har därefter hjälpt dessa bolag att säkerställa deras finansiering, något som sannolikt räddat båda dessa företag från fortsatt obestånd.

Under det fjärde kvartalet 2015 fattade styrelsen beslut om att ta det första steget mot en publik listning. Styrelsen fattade beslut om att genomföra en spridningsemission i syfte att öka antalet aktieägare inför en kommande listning av aktierna i FrontOffice Nordic AB (publ). I november inleddes en crowdfunding-kampanj som avslutades under februari 2016. FrontOffice är det första bolaget i Norden och det tredje företaget i Europa som använt sig av crowdfunding för ägarspridning i syfte att kort därefter notera bolagets aktier.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 27 januari 2016 fattade bolagets styrelse beslut om att ansöka om att uppta bolagets aktier till handel på NGM Nordic MTF. Sedan starten 2013 har ambitionen varit att uppta bolagets aktier till handel på lämplig marknadsplats. Målsättningen är att en listning skall kunna äga rum under det andra kvartalet 2016.

Som tidigare kommunicerats genomförde FrontOffice Nordic AB (publ) en nyemission om två miljoner aktier, till ett totalt belopp om 5.0 Mkr. Den emission som påbörjades under det fjärde kvartalet 2015 och var riktad till allmänheten, tecknades till 5,6 Mkr, fördelat på 183 nya aktieägare. Emissionen av 2 000 000 aktier innebär att FrontOffice Nordic AB (publ) har 13 000 000 efter det att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av mars månad.

 

Framtid

För räkenskapsåret 2016 prognostiserar FrontOffice en omsättning om 19 000 tkr beroende på hur pass väl nyrekryteringen av nya medarbetare utvecklas under kommande år. Marginalen förväntas vara fortsatt positiv.

 

Utdelning 2015

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för bokföringsåret 2015.

 

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital. Jämförelseposterna är därför inte omräknade.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2016                  20 maj 2016

Halvårsrapport, avseende det första halvåret 2016              19 augusti 2016

Rapport avseende tredje kvartalet 2016                                18 november 2016

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 – 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Kategori
PDF
Arkiv