oktober 2018

FrontOffice portföljbolag The Great Wild – förvärvar e-handel

Jakto AB erbjuder produkter inom jakt, fiske och sport & friluftsliv via e-handelsplattformen jakto.se. Jakto AB omsatte 4,2 miljoner 2017. ” The Great Wild har ett fantastiskt nätverk med jägare och friluftsintresserade personer. Tidigare låg vårt fokus på att utveckla

FrontOffice utökar sitt ägande i QuickBit till 6,9 %

 ”Quickbit går från klarhet till klarhet och deras listningsprocess fortskrider enligt senast uppsatta plan och första handelsdag kommer därmed allt närmare, dock är inget datum ännu officiellt. Vi väljer att kliva in tyngre i bolaget för att få ytterligare inflytande

Kommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag avhållit extra bolagstämma. Stämman fattade enhälligt nedan beslut. Val till styrelse och revisorsvalStämman utsåg Johan Gorecki till styrelseledamot intill nästkommande årsstämma. Information om utsedd ledamot Johan Gorecki (f.1974)Johan är medgrundare av GlobalForum och

Aktieägare ingår lock up-avtal om 2,035 miljoner B-aktier

Lock up-avtalet innebär att aktieägaren förbinder sig att inte avyttra eller på annat sätt förfoga över de omfattade aktierna innan 13 juni 2019. Lock up-avtalet hänför sig till FrontOffice förvärv av aktier i FTCS Sweden AB (publ) (f.d. Financial Transactions

Kallelse till extra bolagsstämma

Rätt att deltaFör att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 10 oktober 2018. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast onsdagen