FrontOffice genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Styrelsen för FrontOffice Nordic AB (publ), FrontOffice, har beslutat om riktad emission av units omfattande 5,5 MSEK samt tilldelning av 1 vederlagsfri teckningsoption per 8 aktier till befintliga aktieägare i syfte att kompensera utspädningseffekten.

Coronasituationen gör det svårt att förutse hur situationen i samhället ser ut den närmaste tiden. FrontOffice ser det därför som positivt att genom denna kvittning kunna stärka sin kortsiktiga likviditet och samtidigt minska framtida risk i osäkra tider.

Styrelsen för FrontOffice har därför beslutat om riktad emission av units, vilka får tecknas genom kvittning som reglerar delar av det tidigare brygglån FrontOffice tagit upp om totalt 9 MSEK enligt tidigare pressmeddelande den 13 februari 2020. Bolagets styrelse har vidare beslutat om emission och tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare som erhåller 1 option per 8 aktier.

Emissionsvillkor i sammandrag:

 • En unit innehåller 1 aktie i FrontOffice samt 2 teckningsoptioner, serie TO1.
 • Pris per unit är 1,30 kronor (vilket motsvarar VWAP för bolagets B-aktie under de senaste 10 handelsdagarna inkl onsdag den 1 april 2020, minus 10%).
 • Antal units som emitteras är 4 230 769 vilket berättigar till 4 230 769 B-aktier samt 8 461 538 teckningsoptioner, TO1.
 • Teckning av emissionen av units omfattande en emissionslikvid om 5 500 000 kronor sker genom kvittning.
 • Tecknare i emissionen av units är 2 st fordringsägare.

Antalet B-aktier ökar med 4 230 769 st till att uppgå till 37 160 919 st genom emissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 11,4%. Aktiekapitalet ökar med 211 538,45 kronor till att uppgå till 1 858 055,345 kronor.

Tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner, TO1, till befintliga aktieägare:

 • FrontOffice ger ut vederlagsfria TO1 till befintliga aktieägare i syfte att reducera utspädning genom ovan emission av units.
 • En (1) TO1 tilldelas för varje åtta (8) befintliga aktier i FrontOffice som innehas på avstämningsdagen. Avstämningsdag beräknas bli cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. FrontOffice kommer efter sådan registrering lämna pressmeddelande om definitiv avstämningsdag. Teckningsoptionerna, TO1, som vederlagsfritt tilldelas befintliga aktieägare, är av samma serie som de teckningsoptioner, TO1, som tilldelas i ovan emission av units.
 • Antal teckningsoptioner, TO1, som vederlagsfritt ges ut till befintliga aktieägare är 4 116 268 st.

Villkor och information avseende teckningsoption, TO1, i sammandrag:

Totalt antal TO1: 12 577 806 st, varav 8 461 538 st via emission av units samt 4 116 268 st till befintliga aktieägare.

 • Löptid TO1: från det att teckningsoptionen registrerats av Bolagsverket till och med 31 maj 2022.
 • Teckningskurs: varje TO1 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i FrontOffice till kursen 1,56 kronor.
 • Teckningsperiod: 1 – 31 maj 2022.
 • Vid fullt utnyttjande av TO1 tillförs FrontOffice 12 577 806 st nya B-aktier om 1,56 kronor, totalt 19 621 377,36 kronor.
 • Baserat på antal aktier efter ovan emission av units, 37 160 919 st, skulle fullt utnyttjande av TO1 medföra en utspädningseffekt om cirka 25,3% i juni 2022.
 • Handel i TO1: FrontOffice har för avsikt att låta teckningsoption, TO1, tas upp till handel på NGM Nordic SME (tidigare NGM Nordic MTF) efter att samtliga TO1 levererats till aktieägarna.
 • Fullständiga villkor för teckningsoption TO1 publiceras på FrontOffice hemsida senare idag.

Att FrontOffice genom kvittning till aktier kan reducera sina korta lån som förfaller inom kort, ser vi som ett förtroende från viktiga investerare. Vi värnar samtidigt om våra befintliga aktieägare och den tilltro de har till bolaget. Tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner utgör en utspädningskompensation till befintliga aktieägare.

Vi ser kvittningen som ett bättre sätt att stärka vår likviditet än att realisera värdefulla tillgångar. Detta blir ett för aktieägarna förmånligt sätt att minska bolagets korta lån. Emissionen innebär att bolagets korta lån minskas med 5 500 000 kr vilket påverkar balansräkning och därmed bolagets värdering positivt.” säger Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ).

Kategori
PDF
Arkiv