Intergiro förvärvar PayFunq – Front Ventures avyttrar hela sitt innehav

Front Ventures portföljbolag Intergiro Intl AB (publ) (Intergiro) har förvärvat samtliga aktier i Nordic Transaction Partner AB (NTP) med varumärket PayFunc. Front Ventures har därav avyttrat hela sitt innehav i NTP (39,7 %) till Intergiro. Köpeskillingen regleras genom nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Intergiro.

Front Ventures avyttrar samtliga aktier i NTP till kursen 0,62 kr/aktie, totalt 7,95 MSEK vilket motsvarar en värdering av NTP på 20,025 MSEK. Affären betecknas som strategiskt viktig för Front Ventures.

Köpeskillingen för aktierna i NTP regleras genom en genom en riktad nyemission av aktier i Intergiro till en kurs om 6,00 kr/aktie, motsvarande en pre money värdering av Intergiro om 335 MSEK. Därtill tilldelas Front Ventures för varje två emitterade aktier i Intergiro en vederlagsfri teckningsoption som möjliggör för innehavaren att teckna en ny aktie i Intergiro för 6 ,00 kr under antingen 1 mars – 30 april eller 1 november – 31 december 2021.

Front Ventures tilldelas genom försäljningen av aktierna i NTP 1 324 737 nya aktier och 662 368 nya teckningsoptioner i Intergiro. Efter transaktionen innehar Front Ventures 9,84 % av aktier och röster i Intergiro (oaktat förekommande inlösen av teckningsoptionerna).

Intergiro har kommenterat affären på sin hemsida:

”We are thrilled to announce this news. We view Payfunc as a perfect add-on to our expansion into the acquiring and merchant services space and more broadly our ultimate vision of offering a full cloud-based transaction banking toolkit, with transactions, card issuing and acquiring services in a single offering. We have been courting the company for some time after being very impressed with their people and tech, which we think will merge perfectly into the Intergiro stack” säger Nick Root, VD, Intergiro.

Se länk: https://intg.ro/Payfunc

Den här affären är ett praktexemplar på hur vi vill jobba med våra portföljbolag. Vi tillför inte bara kapital utan vi jobbar både med det strategiska och det operativa och en stor del i det arbetet är att hitta synergier mellan våra befintliga portföljbolag. PayFunq och Intergiro passar varandra väldigt bra och Intergiros erbjudande stärks genom denna affär.” säger Johan Lund, VD Front Ventures.

Front Ventures VD Johan Lund är styrelsemedlem i Intergiro och har ej medverkat i Intergiros beslut om att förvärva NTP.

Kategori
PDF
Arkiv