Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, kommer torsdagen den 16 april 2020 utfärda kallelse till årsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.  Att kallelse skett kommer samma dag annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen kommer ha nedan innehåll.

 

Kallelse till årsstämma

i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946

Årsstämma äger rum torsdagen den 14 maj 2020 kl 14.00 på Kungsgatan 3, 5 tr Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den fredagen 8 maj 2020. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast fredagen den 8 maj 2020 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast den 12 maj 2020 kl 17.00. Detta kan göras via e-post till info@frontofficenordic.se, eller per post till FrontOffice Nordic AB, ”Årsstämma”, Kungsgatan 3 111 43 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2). Fullmakter och registreringsbevis för aktieägare företrädda av ombud bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda i god tid innan stämman.

Fullmaktsformulär för ombud kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.frontofficenordic.se/investor-relations/bolagsstamma/

 

Ärenden på stämman

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
  1. ) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. ) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ) ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

 2. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor
 3. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 4. Beslut om nytt företagsnamn
 5. Beslut om nytt verksamhetsföremål
 6. Övriga frågor
 7. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.
Punkt 7(b): Styrelsen föreslår att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Aktieägare representerande mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår vad avser ärendena 8 – 12 årsstämman att besluta:

Punkt 8: Att arvode ska utgå till icke i bolaget anställda styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Tommy Ekholm, Erik Grahn och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 10: Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 10 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 11: Att bolagets firma i bolagsordningens § 1 ändras till i första hand ”Front Ventures AB (publ)” alternativt, i andra hand, ”FrontOffice Ventures AB (publ)” under förutsättning att något av dessa företagsnamn kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

”Aktiebolagets firma är Front Ventures AB (publ)”

Punkt 12: Att bolagsordningens § 3 ändras till:

”Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt bedriva handel med värdepapper och därmed idka förenlig verksamhet.”

 

Handlingar etc

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har per dagen för denna kallelse 32 930 150 aktier (2 000 000 A-aktier och 30 930 150 B-aktier) och 50 930 150 röster.

Kategori
PDF
Arkiv