Styrelsen i Front Ventures AB (publ) beslutar om justerat antal teckningsoptioner

Styrelsen i Front Ventures AB beslutat om justerat antal teckningsoptioner inom ramen för den emission och tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner som offentliggjordes i pressmeddelande den 2 april 2020.

Antal teckningsoptioner, TO1, som vederlagsfritt ges ut till befintliga aktieägare är 4 645 114 st. Fullt utnyttjande av TO1 (inkluderande TO1 tilldelade inom ramen för emission av units enligt ovan pressmeddelande) medför en utspädningseffekt om cirka 26,1% i juni 2022. I övrigt gäller i alla delar de villkor för emissionen som offentliggjordes i ovan pressmeddelande den 2 april 2020.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsoptioner beslutas av styrelsen så snart teckningsoptionerna är registrerade hos Bolagsverket, dock tidigast en vecka från dagens datum. Front Ventures kommer efter sådan registrering genom pressmeddelande meddela definitiv avstämningsdag samt sista handelsdag med rätt att erhålla teckningsoptioner. 

Kategori
PDF
Arkiv