Halvårsrapport 2017

 Sammanfattning januari-juni 2017 (jämförelse samma period föregående år) •Periodens nettoomsättning uppgick till TSEK 5 679 (TSEK 6 127) •Periodens resultat uppgick till TSEK 3 281 (TSEK -152) •Resultat per aktie: 0,21 SEK (-0,01 SEK) •Eget kapital per aktie: 1,21 SEK (0,46 SEK)

VD kommentar

Det första halvåret 2017 präglas av en ökad aktivitet av transaktioner på koncernnivå. Arbetet med att notera intressebolaget Abelco gav resultat i och med att handeln i Abelco påbörjades den 24 maj på NGM MTF. Efter genomförd notering så fattade styrelsen i FrontOffice beslutet att skilja bolagen åt genom att dela ut halva innehavet till FrontOffice aktieägare. Denna utdelning skedde med avstämningsdag den 16 augusti.

De av styrelseledamöterna förvärvade preferensaktierna har under perioden omvandlats till B-aktier och bolagets löpande räntekostnader minskar därmed med TSEK 300 årligen sedan beslutsdagen den 24 maj.

Omsättningen i dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB ligger något under budget vilket har sin förklaring i att arbetet med Abelco och dess notering har tagit stora resurser i anspråk. Utfallet av denna omfördelningen av resurser har visat sig lyckosamt och koncernen kan därför leverera en vinst för perioden om TSEK 3 281, vilken till största del är hänförlig till att marknadsvärdet av Abelco-investeringen per 30 juni 2017 översteg anskaffningsvärdet.

Avseende The Great Wild så pågår just nu en emission som värderar bolaget till MSEK 30 före genomförd emission. FrontOffice innehav är 28 % före emissionen.

Eftersom innehavet i The Great Wild klassificeras som innehav i ett intressebolag så är posten upptagen till anskaffningsvärde i balansräkningen. Totalt investerat belopp uppgår TSEK 1 653

Under perioden har jag klivit in i styrelsen på FundedByme (www.fundedbyme.com) som räknas som Nordens största crowdfunding-plattform och inom kort når platsen som nummer 1 i Europa.
Via 81 000 globala investerare har sedan starten mer än 332 miljoner kronor samlats in till en mängd företag som sökt kapital. Vad kan vi förvänta oss av samarbetet? Primärt skall det ses som en bra partner och komplement till finansiering av våra case men samtidigt som ett eget fångstnät för bolag som behöver vår hjälp om olyckan skulle vara framme.

Stockaboo (www.stockaboo.com) är en kraftfull tjänst för aktie- och finansdiskussioner i realtid. Samarbetet med Stockaboo har pågått under en längre tid och FrontOffice är det första bolag med vilket Stockaboo gjorde sin första “15 frågor”-intervju; ett väldigt uppskattat inslag där aktieägarna får ställa 15 frågor till bolagets vd som sedan svarar på dessa under en filmad intervju vilken återfinns på bolagets hemsida. Jag har även klivit in i styrelsen i Stockaboo i samband med att FrontOffice förvärvat 20% av bolaget efter periodens utgång till en anskaffningskostnad om TSEK 350.

Här kan vi primärt förvänta oss ett kraftfullt verktyg till våra kunder för att enkelt kunna kommunicera mellan aktieägare men även som en kanal mellan bolaget, dess aktieägare och finansiärer. Dvs verktyget fungerar således även för onoterade bolag som behöver kunna kommunicera exempelvis inför/under/efter en kapitalanskaffning och kan med fördel fortsätta att bygga med samma verktyg inför en börsnotering och som noterat bolag.

Jag vill också rikta fokus till den vinstutdelning som extra bolagsstämman den 30 juni beslutade om. Räknat på slutkurserna vid dagen för beslutet så innebar detta en värdeöverföring till våra aktieägare motsvarande 8,2%. Även om det är alla aktiebolags främsta syfte att generera vinst och avkastning till sina aktieägare, så är det en försvinnande liten andel av mindre bolag som lyckas med just detta. Därför känns det väldigt bra att vårt bolag har lyckats kvalificera oss den till mycket exklusiva skara bolag som de facto kan visa på reell avkastning till sina aktieägare.

Sammanfattningsvis så befinner vi oss nu ett läge där FrontOffice kan fokusera på en ökad transaktionsaktivitet, medan dotter- och intressebolag kan bereda vägen för dessa transaktioner genom att leverera ett affärsflöde och generera utdelning i form av bland annat aktier i The Great Wild. En kraftigt ökad aktivitetsnivå förutspås under kommande period.

Johan Lund

verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB (publ).

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till TSEK 5 679 (f å TSEK 6 127). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till TSEK 3 281 (f å TSEK -152).

Resultatet per aktie under perioden uppgick till 0,21 SEK per aktie (f å -0,01 SEK).

Resultatet för perioden är starkt och till största delen hänförlig till den lyckosamma satsningen på Abelco.

Omsättningen under det första halvåret 2017 är något svagare än förväntat, dels beroende på att första kvartalet var svagare än budgeterat, men i lika stor utsträckning hänförligt till att betydande

interna, icke debiterbara, resurser lades på Abelco och dess notering under halvåret.

Koncernen fortsätter att effektivisera sina sälj- och leveransprocesser. Detta görs dels med hjälp av KROSS, koncernens egenutvecklade plattform för att identifiera potentiella rekonstruktionskunder,

och dels med hjälp av att förnya och förbättra de processer som ligger till grund för att genomföra kostnadseffektiva rekonstruktioner.


Investeringar under perioden

Reficere Kapital AB

I samband med styrelsens förvärv av preferensaktierna i FrontOffice från Peter Gyllenhammar AB så förvärvade FrontOffice även det gemensamägda bolaget Reficere Kapital AB från samma part.

Totalt investerat belopp uppgår per balansdagen till 50 TSEK, varav 40 TSEK har investerats under perioden.

The Great Wild

FrontOffice har sedan start deltagit i flera emissioner i The Great Wild.

Totalt investerat belopp uppgår per balansdagen till 1653 TSEK, varav 865 TSEK har investerats under

perioden.

Avskrivningar

Under perioden har avskrivningar gjorts om TSEK 45 (f å TSEK 0) avseende den egna programvaran.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång TSEK 558 (f å TSEK 309) i likvida medel och inga utnyttjade krediter. Bolaget har inga krediter i bank eftersom styrelsen vill hålla FrontOffice oberoende av

traditionella långivare. FrontOffice förhandlar med banker dagligen för sina klienters räkning. För att inte hamna i en situation där det ifrågasätts huruvida bolagets bankrelation påverkar klientuppdraget

så kommer FrontOffice heller inte i framtiden ha krediter i bank eller finansbolag.

FrontOffice-koncernen hade den 30 juni 2017 långfristiga skulder som uppgick till TSEK 2 041 (f åTSEK 0).1

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2017 uppgick FrontOffice egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till TSEK 18 467 (f å TSEK 5 990 ).

Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2017 till 79,0 procent (f å 76,0 procent).

Aktiekapitalet är fördelat på 15 290 996 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10. Det finns två

aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Totalt finns det

2 000 000 aktier av serie A, samt 13 290 996 aktier av serie B.

Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod

SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman.

Det är aktier av serie B som är upptagna till handel på NGM Nordic MTF.

Notering

FrontOffice Nordics B-aktier handlas sedan den 19 maj 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet

FRNT MTF B och med ISIN-kod SE0005337920. Per den 30 juni 2017 hade bolaget cirka 800

aktieägare.

Anställda

Per den 30 juni 2017 hade FrontOffice 10 anställda, varav 3 män och 7 kvinnor. Utöver detta har

koncernen tre konsulter anställda på heltid.

Väsentliga händelser under perioden

FrontOffice Nordic AB (publ) köpte ut samägt investmentbolag från Peter Gyllenhammar AB (PGAB).

Styrelsen i FrontOffice köpte även samtliga preferensaktier av PGAB. Samtliga preferensaktier har under perioden omvandlats till B-aktier.

Extra bolagsstämma den 30 juni beslöt om vinstutdelning till aktieägarna. En aktie i FrontOffice, oavsett aktieslag, gavs rätten att erhålla en aktie i Abelco.

Den 14 juni beslöts att avveckla ägandet i Börshajen. Transaktionen var delvis slutförd den 28 juni. Sista delen av transaktionen slutfördes efter periodens utgång, den 10 juli.

The Great Wild, ett av FrontOffice Nordic ABs intressebolag, som med sin plattform matchar jägare med jaktmarker, har i mars 2017 blivit ett publikt bolag. I samband med ombildandet till ett publikt

bolag stängde The Great Wild en mindre finansieringsrunda riktad till ett fåtal investerare. En ny namnkunnig styrelse har tillträtt bestående av Daniel Söderberg (EyeOnID), Pontus Frode

(ChargeAmps), Johan Lund (FrontOffice) samt Markus Tunholm (tidigare nordenchef Casumo, nu marknadschef The Great Wild).

The Great Wild har med sin app intagit positionen som nordens största digitala plattform för jakt.

Företaget siktar nu mot notering på NGM Nordic MTF.

The Great Wild lanserades hösten 2015 som en marknadsplats och digital plattform riktad till jaktintresserade och markägare. I ett land där skogsnäring och därmed viltvård betyder extremt

mycket ligger The Great Wild helt rätt i tiden med sin produkt. Framgångarna har inte låtit vänta på sig och har under perioden uppnått en position som Nordens största digitala plattform för

jaktintresserade.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den beslutade vinstutdelningen av Abelco-aktier genomfördes med avstämningsdag 16 augusti.

FrontOffice förvärvade 20% av aktier och röster i Stockaboo AB för TSEK 350. FrontOffice CFO avslutade sin anställning i koncernen med sista arbetsdag 31 juli.

Bolaget har därefter upphandlat en extern byrå med lång erfarenhet av redovisning för noterade bolag.

Framtid

FrontOffice är nu en fungerande förvärvsplattform som genom sina dotter- och intressebolag scannar marknaden efter intressanta objekt. Bygget av plattformen kommer att fortsätta organiskt men även genom förvärv av relevanta företag. Första utdelningen av lyckad investering är nu genomförd. Fler investeringar under hösten är att vänta.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling

på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av

dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses

de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50 % av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler.

I dialog med bolagets revisor har bolagets styrelse beslutat att finansiella tillgångar som inte är dotterbolag eller intressebolag värderas enligt marknadsvärdeprincipen. Samma värderingsprincip

appliceras på koncernens samtliga finansiella tillgångar oavsett om det rör sig om värdepapper eller lånefordringar. Värderingsprincipen av finansiella tillgångar skiljer sig därmed i denna rapport från

värderingsprincipen i tidigare rapporter där endast anskaffningsvärdet togs i beaktande med reservation för eventuella nedskrivningsbehov. Det är styrelsens bedömning att endast

marknadsvärdesprincipen ger en rättvisande bild av bolagets finansiella tillgångar.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till

anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat

restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Niomånadersrapport 2017 20 november 2017

Bokslutskommuniké 2017 (Year-end 2017) 19 februari 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 – 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland

annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform,

KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av

avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över

200 bolag sedan start.

 

Kategori
PDF
Arkiv