Styrelse och ledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Ledning

Johan Lund

Styrelseledamot och verkställande direktör

Född: 1976

Anställd sedan: 2013

Utbildning: Finance and Business Law, Stockholm Universitet samt Business Law, Tax Law, Lund Universitet

Väsentliga uppdrag utanför bolaget: styrelseledamot i Vopy AB (publ), AktieBolaget Förvaltab i Stockholm, FrontOffice Ventures AB och Auto lounge Racing AB.

Antal aktier: 2 000 000 aktier serie A och 6 276 114 aktier serie B, privat och via bolag.

Annica Näslund

Marknadschef (CMO) 

Född: 1986

Anställd sedan: 2017

Utbildning: Affärsekonom, IHM Business School

Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 17 000 aktier serie B privat

Styrelse

Tommy Ekholm

Styrelseordförande

Född: 1938

Anställd sedan: 2013

Utbildning: Juristutbildning

Väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseordförande för Finsk-svenska handelskammaren

Antal aktier: 237 500 aktier serie B via bolag

Johan Lund

Verkställande direktör

Född: 1976

Anställd sedan: 2013

Utbildning: Finance and Business Law, Stockholm Universitet samt Business Law, Tax Law, Lund Universitet

Väsentliga uppdrag utanför bolaget: styrelseledamot i Vopy AB (publ), AktieBolaget Förvaltab i Stockholm, FrontOffice Ventures AB och Auto lounge Racing AB.

Antal aktier: 2 000 000 aktier serie A och 6 276 114 aktier serie B, privat och via bolag.

FREDRIK ALMQVIST

Styrelseledamot

Född:

Anställd sedan: 

Utbildning: 

Väsentliga uppdrag utanför bolaget: 

Antal aktier: 

Om Front Ventures

Front Ventures är ett investmentbolag inom fintech. Vi investerar i marknader som ännu inte mättats. Vi är varken bank eller institution. Vi är mindre men också snabbare.

I vår värld är ingenting lika dyrbart som tid

Förlorad tid kostar. Varje affär som går långsamt, stjäl tid från den som står på tur. Oavsett om det är komplicerade processer eller ett ögonblicks verk, är tiden alltid en del av ekvationen. Det är här som Front Ventures gör skillnad.

Friktionsfria transaktioner är framtidens affärer

Vi investerar i företag som kan minska friktionen i digitala transaktioner. Ju snabbare affärer kan ske, desto fler affärer kan göras. Ju fler affärer som kan göras, desto mer värdefull blir tiden som tjänas. Men vi stannar inte där. Företagen måste också ha potential till att bli marknadsledande varumärken i sina kategorier.

Vi kan göra stor skillnad på
kort tid

Vi lever som vi lär. När vi går in i projekt gör vi det fullt ut. Vi erbjuder allt utom tålamod. Vi går igenom bolag för att hitta detaljerna som kan göra störst skillnad på kortast tid. Vi förädlar processer. Tar bort sådant som bromsar. Mjukvaror städas. Omvägar kortas.

Search