Bolagsordning

I bolagsordningen ska anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, aktieslagens rösträtter samt styrelsens sammansättning. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, eller om ändring av bolagsordning. Front Ventures bolagsordning antog vid bolagets stiftande 27 maj 2013. Organisationsnumret är 556935-4946.

Bolagsordning Bolagsordning i FrontOffice Nordic AB (publ) organisationsnummer 556935- 4946, antagen vid bolagets stiftande 27 maj 2013

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är FrontOffice Nordic AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet, utveckling samt försäljning av produkter och tjänster inom områdena redovisning, ekonomi, juridik och finansiering samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 st och högst 40 000 000 st. Aktierna skall utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Antalet aktier av serie A skall utgöra högst 8 000 000 st. och av serie B högst 32 000 000 st. Vid röstning på bolagsstämma skall aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst. Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 auktoriserade revisorer med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida och radannons med hänvisning om stämman i Svenska Dagbladet.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid bolagsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om: 8. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, 9. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och 10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 12. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer. 13. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under varje år, rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen till bolagets. Därvid skall anges (i) det antal aktier av serie A som önskas omvandlade eller (ii) den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar att inneha efter att omvandling skett av samtliga aktier av serie A som anmälts för omvandling. Vid anmälan enligt (ii) ovan skall aktieägaren även ange sitt totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten för begäran.

§ 12 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Om Front Ventures

Front Ventures är ett investmentbolag inom fintech. Vi investerar i marknader som ännu inte mättats. Vi är varken bank eller institution. Vi är mindre men också snabbare.

I vår värld är ingenting lika dyrbart som tid

Förlorad tid kostar. Varje affär som går långsamt, stjäl tid från den som står på tur. Oavsett om det är komplicerade processer eller ett ögonblicks verk, är tiden alltid en del av ekvationen. Det är här som Front Ventures gör skillnad.

Friktionsfria transaktioner är framtidens affärer

Vi investerar i företag som kan minska friktionen i digitala transaktioner. Ju snabbare affärer kan ske, desto fler affärer kan göras. Ju fler affärer som kan göras, desto mer värdefull blir tiden som tjänas. Men vi stannar inte där. Företagen måste också ha potential till att bli marknadsledande varumärken i sina kategorier.

Vi kan göra stor skillnad på
kort tid

Vi lever som vi lär. När vi går in i projekt gör vi det fullt ut. Vi erbjuder allt utom tålamod. Vi går igenom bolag för att hitta detaljerna som kan göra störst skillnad på kortast tid. Vi förädlar processer. Tar bort sådant som bromsar. Mjukvaror städas. Omvägar kortas.

Sök