Årsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Årsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämma 2023

Datum och tid: 3 maj 2024
Adress: Sibyllegatan 9, c/o Vopy, 114 42 Stockholm

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

 

 Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok senast 24 april 2024 och personligen eller via ombud ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast 25 april 2024 antigen via e-post till info@frontventures.se eller via post till Front Ventures Sibyllegatan 9, c/o Vopy AB, 114 42 Stockholm. Märk kuvertet ”FV Årsstämma. I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall antalet biträden (högst två). 

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva din rätt vid stämman genom ombud med skriftlig dateras fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antigen med e-psot till info@frontventures.se eller via post till ovan angiven adress senast 25 april 2024. Märk kuvertet (”FV Årsstämma). Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman.  

Om Front Ventures

Front Ventures är ett investmentbolag inom fintech. Vi investerar i marknader som ännu inte mättats. Vi är varken bank eller institution. Vi är mindre men också snabbare.

I vår värld är ingenting lika dyrbart som tid

Förlorad tid kostar. Varje affär som går långsamt, stjäl tid från den som står på tur. Oavsett om det är komplicerade processer eller ett ögonblicks verk, är tiden alltid en del av ekvationen. Det är här som Front Ventures gör skillnad.

Friktionsfria transaktioner är framtidens affärer

Vi investerar i företag som kan minska friktionen i digitala transaktioner. Ju snabbare affärer kan ske, desto fler affärer kan göras. Ju fler affärer som kan göras, desto mer värdefull blir tiden som tjänas. Men vi stannar inte där. Företagen måste också ha potential till att bli marknadsledande varumärken i sina kategorier.

Vi kan göra stor skillnad på
kort tid

Vi lever som vi lär. När vi går in i projekt gör vi det fullt ut. Vi erbjuder allt utom tålamod. Vi går igenom bolag för att hitta detaljerna som kan göra störst skillnad på kortast tid. Vi förädlar processer. Tar bort sådant som bromsar. Mjukvaror städas. Omvägar kortas.

Search