Front Ventures genomför riktad kontant- och kvittningsemission

Styrelsen i Front Ventures AB Publ (“Front Ventures” eller “Bolaget“) har idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 3 maj 2024, beslutat att genomföra en riktad kontantemission av aktier om 2,5 MSEK samt en kvittningsemission om 8,5 MSEK, motsvarande totalt 11 MSEK, till befintliga långivare och ett antal nya strategiska investerare. Teckningskursen i de båda emissionerna bestämdes till 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs för en period om trettio (30) handelsdagar (perioden 19 april 2024 till 3 juni 2024). Syftet med den riktade emissionen är att stärka bolagets balansräkning genom kvittning av skulder samt knyta till sig nya strategiskt viktiga investerare.

Bakgrund och motiv  
Under de senaste tre åren har Front Ventures primära fokus varit att stödja portföljbolagen i deras verksamheter. Efter en period av intensivt arbete med många utmaningar men också många framgångar har nu samtliga portföljbolagen nått en vändning. Med nyligen genomförda, av portföljbolagen själva, kapitalanskaffningar och avtal som börjar generera intäkter är vi nu vid den punkt att Front Ventures kan börja blicka framåt och ta nästa steg. Genom den riktade emissionen tas ett första steg i den nya strategin vi kommer arbeta ifrån. I grunden bygger den nya strategin på att:

a) stärka Bolagets finansiella ställning

b) öppna upp för nya förvärv inom ett bredare segment

Ytterligare information om den nya strategin kommer kommuniceras framgent.

Emissionen som nu genomförs innebär att Bolaget kommer minska skuldsättning markant vilket medför lägre räntekostnader samt ett stärkt eget kapital. Därtill får Bolaget in rörelsekapital som syftar till att kunna fortsätta de pågående affärsdialoger som nu förs. Som tidigare nämnts planerar Bolaget att genomföra en företrädesemission för alla befintliga aktieägare och det är fortfarande Bolagets intention. Styrelsen bedömer dock att genomförandet av denna riktade emission, som stärker Bolagets finansiella ställning, är till fördel för samtliga aktieägare inför de kommande stegen i genomförandet av strategin.

Sammanfattning av riktad nyemission
Beslutet innebär riktad nyemission, om totalt 110 000 000 aktier av serie B till en emissionskurs om 0,10 SEK per aktie. Genom de riktade emissionerna tillförs Bolaget 11 MSEK före emissionskostnader. Kvittningen motsvarar 8,5 MSEK och nytt kapital motsvarar 2,5 MSEK. Teckningskursen överensstämmer med den volymviktade handelskursen (VWAP) för bolagets aktie av serie B under de senaste trettio (30) handelsdagarna till och med dagen innan styrelsens emissionsbeslut (19 april – 3 juni 2024) varför styrelsens anser att teckningskursen är marknadsmässig.

De totalt 110 000 000 nyemitterade B-aktierna motsvarar 64 % av röster och 70 % av kapitalet. Kvittningen medför en ökning av aktiekapitalet med 5 500 000 SEK. Antal aktier i bolaget uppgår efter genomförd emission till 155 186 191 och aktiekapitalet uppgår till 7 759 320 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 70 procent av antalet aktier och 64% röster i Bolaget.

Syftet med den riktade emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets balansräkning, minska skuldbördan samt knyta till sig nya strategiskt viktiga investerare. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktiga villkor, på kortare tid samt till en betydligt lägre kostnad än om erbjudandet hade riktats mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare.

“Den riktade emissionen medför att Front Ventures amorterar en betydande del av befintliga belåning och därmed stärker balansräkningen och det egna kapitalet samt minskar löpande finansieringskostnader radikalt, vilket stärker positionen framöver. Genom emissionen möjliggör vi även rörelsekapital för att öka, nyinvestera och växa. Våra befintliga portföljbolag har nyligen stängt sina egna finansieringsrundor och klarar sig själva kommande tid så jag vill förtydliga att inget kapital kommer att gå till dem – detta är avsett för framtiden. Vi tittar just nu på ett antal bolag och vår intention är att bredda vårt synfält till att innefatta mer än bara tillväxtbolag inom fintechbolag. Vi letar i första hand efter bolag som kommit lite längre i sin utveckling, kommit förbi den första kritiska fasen och har börjat generera eget kassaflöde. Vi har fortsatt för avsikt att genomföra en företrädesemission för alla befintliga aktieägare, i enlighet med tidigare kommunikation. Vi väljer dock att genomföra denna riktade emission först och därigenom stärka vår finansiella ställning inför den kommande företrädesemissionen, vilken kommer ske under 2024.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (Publ).

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök