Analysguiden: Hög förväntad avkastning…

FrontOffice är ett investmentbolag med fokus på turnaround- och tillväxtinvest­eringar. Turnaround innebär att man vänder bolag från en negativ nedåtgående trend, till att visa ett positivt resultat. Den förväntade avkastning i turnaround-case är hög, liksom risken.

FrontOffice Nordic AB (FrontOffice, bolaget eller FO) investerar i små och medelstora onoterade och listade företag. Investeringar görs i turnaround-case och i tillväxt­bolag. Genom de helägda dotter­bolagen KROSS och Svensk Företagsrekonstruktion (SFR) som hjälper företag med obeståndsproblematik (konsultverksamhet), genomlyser koncernen en stor mängd företag som är i behov av turnaround. Företag, vilka FrontOffice får direktinsyn i och då kan välja ut de företag de anser ha potential för en stor värdeökning och investera i dem.

I bolagets portfölj finns även tillväxtbolag med fokus på Fintech som möjlig­gör snabbare, säkrare och min­dre kostsamma penga­flöd­en relativt många av dagens system. Detta sker genom att arbeta med block­kedjor. Invest­eringarna utgörs av bolagen FTCS och Quickbit som båda har goda förutsättningar att befästa sig på sina respektive marknader. FTCS:s avtal med Banko BS2 med ett värde upp till 300 miljoner kron­or per år påvisar detta. QuickBit är ett svenskt, publikt Fintech-bolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain. Vår be­döm­­ning är att värde­­ökningen på investeringen i FTCS närmar sig 100 pro­cent. Således har inne­hav i Fintech hittills varit mycket bra investeringar.

I en ansats att värdera FrontOffice har vi summerat värdet på koncernens affärs­områden; (i) investerings- och (ii) konsultverksamheten. I basscenariot utgör investerings­­­portföljen cirka 81 procent av summan/rörelsevärdet. För att komma fram till ett värde per aktie har vi från summan subtraherat koncernens nettoskuld och koncern­gemensamma kostnader för nästa 12 månader. Genom denna metod beräknas ett motiverat värde per aktie om 2,6 kronor för de kommande 6 – 12 månaderna i ett basscenario. Det motsvarar en sub­stansrabatt på 5 procent relativt vårt bedömda substans­värde på portföljen. Genom­­snittlig sub­stans­rabatt bland listade invest­ment­­bolag är 9 procent. Avvikel­sen mot genomsnittet motiveras av värdet i konsultverk­samheten.

Lär hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv