Bokslutskommuniké januari- december 2019

FrontOffice är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre företag verksamma inom fintechsektorn. Under 2019 noterades QuickBit på NGM, ett av FrontOffice största innehav. Noteringen blev framgångsrik och synliggjorde ett stort övervärde i FrontOffice portfölj.

Delårsperioden, 1 juli–31 december 2019

 • Bolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 0,3 Mkr (2,1 Mkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,2 Mkr (-8,3 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 kr (-0,29 kr)
   
 • FrontOffice återbetalar revers från 2018 som ingicks med anledning av förvärv av aktier QuickBit.
 • En kvittningsemission genomfördes i syfte att minska skuldsättning med cirka 2,5 Mkr. Totalt emitterades 845 186 aktier av serie B till en teckningskurs om 2,92 kr.
 • FrontOffice förvärvade 7% av det norska fintechbolaget Vopy Technology AS. Vopy erbjuder finansiella tjänster globalt med fokus på e-money utgivning och kreditgivning, vilket krävs vid etablering av s.k neo-banker.
 • FrontOffice utser Sven Hattenhauer till operativ chef (COO).

Helårsperioden,1 januari–31 december 2019

 • Bolagets nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret 2019 till 0,5 Mkr (3,1 Mkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,8 Mkr (-9,6 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr (-0,34 kr)
 • FrontOffice Nordic etablerar ny verksamhetsinriktning i och med tydlig satsning på investeringar mot tillväxtbolag
 • I februari 2019 begär Johan Gorecki eget utträde ur från FrontOffice styrelse på grund av andra åtaganden.
 • FrontOffice avyttrar tre helägda dotterbolag – Svensk Företagsrekonstruktion AB, Konsult Rekonstruktion Operating Support System Nordic AB och Konkurs punktse Sverige AB – mot en total kontant köpeskilling om 8 Mkr.
 • FrontOffice avyttrar innehav i The Great Wild mot en köpeskilling om 2 Mkr.
 • Årsstämman den 16 maj 2019 tog beslut om omval av Tommy Ekholm och Johan Lund samt nyval av Erik Grahn som ordinarie styrelseledamöter.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • FrontOffice förstärker organisationen med teknisk kompetens – utser Dean Quanne till teknisk chef (CTO).
 • FrontOffice investerade den 15 januari 2020 i fintechbolaget Blockchain Voucher Europe AB (”BCV”). Investeringen uppgår till 7 Mkr och motsvarar en ägarandel om 55,4%.
 • FrontOffice säkrar delfinansiering genom upptagande av kortfristiga brygglån om totalt 9 Mkr. Lånen löper på 3 månader till en ränta om 10% och ska användas till att investera i fler bolag samt säkerställa tillväxt i befintliga portföljbolag.

Avyttring av dotterbolag ger förändrad redovisning

I och med avyttringen av ett antal helägda portföljbolag under 2019 så anses FrontOffice inte längre vara en koncern. Konsekvensen av detta innebär att endast juridisk person och inte koncern redovisas från och med denna delårsrapport, vilket kan försvåra jämförbarheten med tidigare offentliggjorda rapporter. FrontOffice är nu ett renodlat investmentbolag fokuserat på fintechsektorn och bolaget kommer från och med 2020 mätas genom finansiella tillgångar och substansvärde mer än utifrån omsättning och rörelseresultat.

Kategori
PDF
Arkiv