Bokslutskommuniké januari – december 2020

Det nu avslutade 2020 var ett händelserikt år för Front Ventures som nu uteslutande fokuserar på att investera i nordiska bolag verksamma inom fintechsektorn. Under året genomförde Front Ventures 16 transaktioner i portföljbolagenoch förstärkte den finansiella flexibiliteten genom lån och avyttringar.

Halvårsperioden  1 juli–31 december 2020  

 • Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden till 0,4 Mkr (0,3)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,3 Mkr (4,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 kr (0,13)
 • Front Ventures förvärvar 484 848 st aktier i Vopy AB. Förvärvet av samtliga aktier görs till priset 2,0625 kronor per aktie. Front Ventures ägarandel uppgår till 7,54 procent efter förvärvet.
 • Front Ventures tar upp ett lån om 10 MKR i syfte att skapa ökad finansiell flexibilitet och möjliggöra fortsatta investeringar i portföljbolagen. Lånet har en löptid om 12 månader och en årlig ränta om 12%.
 • Front Ventures AB lånar 4 Mkr av bolagets VD Johan Lund. Lånet har en löptid om 12 månader med en årlig ränta om 12%. 
 • Front Ventures avyttrar samtliga aktier i portföljbolaget PayFunc. Innehavet avyttrades till kursen 0,62 kronor per aktie, vilket motsvarar en total försäljningslikvid om 7,95 miljoner kronor. 
 • Front Ventures vd Johan Lund utökar sitt ägande genom förvärv av 2 476 500 aktier. Förvärvet gjorde till ett pris om 2 kronor per aktie, motsvarande 4 953 000 kronor. Förvärvet skedde utanför marknadsplatsen.

Helårsperioden 1 januari–31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick under året till 4,9 Mkr (0,5)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,9 Mkr (2,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 kr (0,09)
 • Front Ventures tog upp kortfristiga brygglån om totalt 9 Mkr på 3 månaders löptid till enränta om 10% samt ett lån om 10 Mkr som löper i 1 år till en årsränta om 12 %.
 • Styrelsen i Front Ventures beslutade omriktad emission av units om 5,5 Mkr samt tilldelning av 1 vederlagsfri teckningsoptionper 8 aktier till befintliga aktieägare. Totalt emitterades 4 230 769 units vilket motsvarar 4 230 769 B-aktier samt 8 461 538 teckningsoptioner,TO1. 
 • Årsstämman den 14 maj 2020 beslutade omomval av Tommy Ekholm, Erik Grahn och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter samt omval av Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Front Ventures avyttrar samtliga aktier i Tortora Europe AB (fd. Blockchain Voucher Europe AB) till en total köpeskilling om 12 Mkr, vilket motsvarar ett pris om 5,20 kronor per aktie.

För komplett rapport se bifogad PDF fil.

Kategori
PDF
Arkiv