Delårsrapport januari – mars 2018

 SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI - MARS 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 018 KSEK (2 079 KSEK) • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 430 KSEK (-717 KSEK) • Resultat per aktie -0,24 SEK (-0,01 SEK) • Antalet utestående aktier per 2018-03-31 var 15 290 996* st (15 288 724 st) * = pågående nyemission. Antal aktier efter full registrering är 22 377 609 st

VD:n har ordet
Ett väntat resultat

Vi lämnar ett händelserikt kvartal bakom oss som till stor del har vikts åt den nyemission som pågått under perioden. 

Omsättningen under det första kvartalet uppgår till 2 018 KSEK (2 079 KSEK) vilket är jämförbart med föregående år. FrontOffice levererar ett rörelseresultat om -3 430 KSEK och ett resultat efter finansiella poster om -3 738 KSEK vilket till stora delar består av kostnader för externa tjänster härledda till nyemissionen. Vi, och många med oss, kan konstatera att vi nu jämfört med tidigare perioder upplevt ett tuffare klimat för kapitalanskaffning, där kostnaden för varje krona har ökat markant. Vi är alltjämt mycket nöjda med resultatet i nyemissionen där vi fått in fler nya aktieägare samt skapat en högre varumärkeskännedom vilket gav direkt resultat i form av att välkända investerare valde att investera i oss. Kostnaden för nyemissionen och marknadsföringen påverkar självklart resultatet under perioden negativt, vilket även var väntat.

Vi har under perioden även genomfört en riktad kvittningsemission till en större fintechinvesterare till kursen 3,20 SEK med en frivillig lock up om 24 månader, en affär som kvittas mot tidigare gjord investering i fintechbolaget FTCS.

Svensk Företagsrekonstruktion har under perioden visat en relativt stabil omsättning. Vi ser att det finns potential att utveckla bolaget utterligare. Med tanke på det allt tuffare klimatet på kapitalmarknaden kommer vi under kommande perioder ha ett ökat fokus på Svensk Företagsrekonstruktions turnaroundverksamhet.

Vi har utökat vårt innehav i fintechbolagen FTCS och Quickbit under första kvartalet. Både Quickbit och FTCS är spännande bolag som har stor potential.  Quickbits kommunicerade beslut om listning på handelsplats står fast, dock har det tidigare kommunicerade noteringsdatumet flyttats fram.

Sammanfattningsvis, ett kvartal där vi fokuserat på kapitalanskaffning och på att marknadsföra vår plattform. Vi ser nu fram emot att bredda vår portfölj med fler intressanta tillväxtbolag.

Johan Lund, VD

Intäkter och resultat januari- mars

Nettoomsättningen uppgick till 2018 KSEK (2 079 KSEK)
Rörelseresultatet uppgick till -3 430 KSEK (-717 KSEK)
Resultatet efter finansiella poster blev -3 738 KSEK (-110 KSEK)

Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,01 SEK)

Väsentliga händelser januari – mars

Teckningsoptioner
Teckningen av teckningsoptioner i bolaget, beslutad av extra bolagsstämma den 29 november 2017 avslutade under perioden. Programmet, som riktas till medarbetare i FrontOffice och dess helägda dotterbolag, tecknades till 100 %. Med tillämpning av Black & Scholes formel för optionsvärdering är teckningsoptionen prissatt till 0,47 SEK per teckningsoption. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske från och med 1 januari 2018 till och med 30 november 2019. Lösenpriset för aktie vid nyttjande av teckningsoption är 4 SEK. Enligt bolagsstämmans beslut emitterades totalt 1 120 570 teckningsoptioner till anställda i FrontOffice och dess helägda dotterbolag. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 56 028,50 SEK.

Nyemission
Under perioden har FrontOffice, i syfte att bredda ägarbasen och ta in tillväxtkapital, genomfört en spridningsemission, på nedan villkor: Emissionsbelopp: 10 MSEK (9 999 998 SEK) Övertilldelning: I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 8 MSEK i emissionslikvid till föreliggande villkor. Antal aktier i emissionen: 3 937 007 B-aktier vid full teckning av emissionsbeloppet, eller maximalt 7 086 613 B-aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 17,55 % av röster och 31,67 % av kapitalet i Bolaget. Pre money-värdering: 38,8 MSEK Pris per aktie: 2,54 SEK, motsvarande volymviktad handelskurs per handelsdag 30 januari 2018, med 10 % rabatt. Teckningskursen justerades från tidigare kommunicerade 3,00 SEK. 100 % av Emissionsbeloppet (10 MSEK) garanterades via ett externt garantikonsortium.

Den 9 mars 2018 stängde FrontOffice sin spridningsemission om 10 MSEK med en teckningsgrad om 180 procent av emissionsbeloppet innan övertilldelning.

Investeringar
Den 20 februari ingår FrontOffice investeringsavtal avseende 25 % av aktierna i Semantiko (MTWABP Sweden AB). Enligt avtalet skall investeringen i MTWABP ske genom en riktad kontant nyemission om 2 MSEK och skulle tillförsäkra FrontOffice en ägarandel om 25 %. MTWABP värderas således till 6 MSEK före genomförd investering. Den 15 maj kommunicerade FrontOffice att man valt att inte nyttja investeringsoptionen. Se väsentliga händelser efter perioden.

Den 7 mars utökar FrontOffice sitt innehav i fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (FTCS) genom att delta i en kontant riktad nyemission om 3 MSEK motsvarande 250 000 nya aktier (12 SEK/aktie).

Den 23 mars förvärvar FrontOffice 880 000 aktier och 240 000 teckningsoptioner i Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”) inför Quickbits planerade notering. FrontOffice förvärvade aktierna av befintliga aktieägare till kursen 2,40 SEK/aktie, vilket motsvarar en investering om 2,112 MSEK.

Riktad kvittningsmission   
Den 19 mars beslutar styrelsen i FrontOffice, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls 29 november 2017, om en riktad kvittningsemission till en Fintechinvesterare om totalt 4 509 000 SEK och 1 409 063 aktier till kursen 3,20.

Väsentliga händelser efter perioden

Brygglån till portföljbolag
FrontOffice utgav den 16 april ett brygglån om 1 MSEK till Quickbit eu AB. Lånet jämte upplupen ränta förfaller till betalning 90 dagar efter utlåningsdatum. Lånet löper med en fast räntesats om 10 % under löptiden.

Avyttring delar av innehavet i The Great Wild
Den 27 april avyttrade FrontOffice 1 540 000 aktier i intressebolaget The Great Wild AB (publ) (The Great Wild) till en köpeskilling om 4 620 000 SEK, vilket ger en total nettovinst innan uppskrivningar om 3 380 000 SEK.

Investeringsavtalet med Semantiko
Den 15 maj meddelar styrelsen i FrontOffice att man valt att inte nyttja investeringsoptionen i Semantiko (MTWABP Sweden AB).

Avskrivningar
Under perioden har inga avskrivningar gjorts.

Kassaflöde & finansiell ställning
Bolaget hade vid periodens utgång 406 KSEK (f å 333 KSEK) i likvida medel och inga utnyttjade krediter.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 31 mars 2018 uppgick FrontOffice egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till 20 023 KSEK (f å 15 075 KSEK). Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2018 till 67 % % (f å 77 %). Aktiekapitalet är fördelat på 15 290 996 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,05. Under perioden skedde en nyemission vilken vid periodens utgång ej är tillfullo registrerad. Antal aktier efter full registrering kommer vara 22 377 609 st. Det finns två aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Totalt finns det 2 000 000 aktier av serie A, samt 13 290 996 aktier av serie B. Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman. Det är aktier av serie B som är upptagna till handel på NGM Nordic MTF.

Anställda
Per den 31 mars 2018 hade koncernen 9 heltidsanställda, varav 4 män och 5 kvinnor. Utöver detta anlitar bolaget ett antal underkonsulter.

Framtid
Med stöd av den stängda nyemissionen är styrelsens målsättning att fortsätta på nuvarande expansiva investeringsstrategi. Vi siktar också på att hitta nya möjligheter till förvärv i tidig fas i tillväxtbolag samt bolag av strategisk betydelse för koncernen. Under 2018 kommer vi att ha ökat fokus på fintechbolag då vi ser en stor efterfrågan inom den sektorn.

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50 % av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. I dialog med bolagets revisor har bolagets styrelse beslutat att finansiella tillgångar som inte är dotterbolag eller intressebolag värderas enligt marknadsvärdeprincipen. Samma värderingsprincip appliceras på koncernens samtliga finansiella tillgångar oavsett om det rör sig om värdepapper eller lånefordringar. Värderingsprincipen av finansiella tillgångar skiljer sig därmed i denna rapport från värderingsprincipen i delårsrapporten för första kvartalet 2017 där endast anskaffningsvärdet togs i beaktande med reservation för eventuella nedskrivningsbehov. Det är styrelsens bedömning att endast marknadsvärdesprincipen ger en rättvisande bild av bolagets finansiella tillgångar.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

FrontOffice Nordic AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader). Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ner på www.frontofficenordic.se eller www.ngm.se 

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Rapport avseende halvåret 2018                                     21 augusti 2018

Niomånadersrapport 2018                                                20 november 2018

Bokslutskommuniké 2018                                                 20 februari 2019

Kategori
PDF
Arkiv