Front Ventures AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2021

Front Ventures AB (publ), 556935-4946, har idag den 28 april 2021 avhållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 avhölls årsstämman enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Följande huvudsakliga beslut fattades.
  • att (i) fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning i framlagd årsredovisning, (ii) att årets resultat skulle överföras i ny räkning och (iii) att bevilja samtliga som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning av bolagets angelägenheter, varvid det antecknades att ingen av dem som under 2020 innehaft sådant uppdrag deltog i beslutet.
  • att ändra bolagsordningens 5 § och 10 § enligt nedan (nya lydelser):

5 § första stycket:

”Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Aktierna ska utges i tre serier, betecknade serie A och serie B och preferensaktier. Antalet aktier av serie A ska utgöra högst 8 000 000 st., antalet aktier av serie B högst 80 000 000 st och antalet preferensaktier högst 1 425 000 st. Vid röstning på bolagsstämma ska aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B samt preferensaktier 1 röst”.

10 §:

”Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

Föreslagen ny bolagsordning

  • att styrelsearvode ska utgå till icke i bolaget anställda styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
  • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Tommy Ekholm och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter, till ny ordinarie styrelseledamot välja Mikael Wandt, samt omvälja Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.

Mikael Wandt (f. 1964)

Civilekonom, Stockholms Universitet. Mikael Wandt har mer än 20 års erfarenhet från Credit Management Services (CMS), finansiella tjänster, elektroniska betalningar och IT-bolag, bl.a. som koncernchef/VD för Payex Holding 2013-2015 samt CFO för DIBS PaymentServices i Skandinavien.

  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.
Kategori
PDF
Arkiv