Front Ventures beslutar om avstämningsdag för rätt att erhålla ny teckningsoption TO3B

Avstämningsdag för tilldelning av vederlagsfria teckningsoption av serie TO3B.

Front Ventures AB (publ) har den 9 maj 2022 offentliggjort beslut om emission av en ny teckningsoptionsserie enligt nedan villkor och tilldelningsprinciper i sammandrag (”TO3B”). En (1) TO3B tilldelas vederlagsfritt för varje en (1) teckningsoption med kortnamn "FRNT TO2B" / ISIN: SE0014479390 ("TO2B") som innehas på en avstämningsdag att beslutas av bolagets styrelse.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för rätt att erhålla vederlagsfri tilldelning av TO3B kommer vara 31 maj 2022.

Sista handelsdag i TO2B med rätt att erhålla vederlagsfri tilldelning av TO3B kommer vara 27 maj 2022.

Information och instruktion – tilldelning av TO3B

Då rätten att erhålla TO3B inte baseras på innehav i bolagets aktie kommer tilldelning av TO3B av tekniska skäl inte automatiskt ske till den som på ovan avstämningsdag innehar TO2B. Ett utskick kommer istället ske via bolagets anlitade emissionsinstitut Eminova Fondkommission AB till varje registrerad innehavare av TO2B på avstämningsdagen den 31 maj 2022 med vidare instruktioner kring hur innehavaren anmäler sig för att erhålla tilldelning av TO3B. Utskicket kommer ske så snart praktiskt möjligt efter den 31 maj 2022. I utskicket ombeds tilldelningsberättigade att fylla i sitt VP-konto eller depånummer och uppge förvaltare samt underteckna anmälan om tilldelning och återsända till Eminova. Observera att tilldelning av TO3B ej kan ske till investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring. Utskicket kommer innehålla en tidsfrist inom vilken anmälan enligt ovan ska ha skett för rätt att tilldelas TO3B.  

Villkor TO3B

Antal: 13 106 652 st

Teckningsrätt: varje TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget till nedan teckningskurs.

Löptid: från registrering hos Bolagsverket till och med 31 oktober 2022.

Teckningskurs teckningsoption: vederlagsfri.

Teckningskurs aktie: 1,56 kronor.

Inlösenperiod: 1 – 31 oktober 2022.

Nya aktier: Vid fullt utnyttjande av TO3B emitteras högst 13 106 652 nya B-aktier i bolaget, med förbehåll för sedvanliga omräkningsvillkor, varvid bolagets aktiekapital ökar med högst 655 335,68 kronor.

Utspädning: Fullt utnyttjande av TO3B medför en utspädningseffekt om cirka 24,7% avseende aktier och 18,4 % avseende röster.

Fullständiga villkor för TO3B återfinns på bolagets hemsida (www.frontventures.se).

Kategori
PDF
Arkiv
Sök