Front Ventures genomför kvittningsemission – reglerar fordringar om 5 MSEK

Styrelsen i Front Venture AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 12 maj 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission i syfte att reglera leverantörs- och lånefordringar om totalt 5 MSEK.

Fordringarna kvittas mot 5 263 157 nyemitterade aktier av serie B till en teckningskurs om 0,95 SEK per aktie. Teckningskursen överstiger med 14 % den volymviktade handelskursen (VWAP) för bolagets aktie av serie B under de senaste 20 handelsdagarna till och med dagen innan styrelsens emissionsbeslut (27 feb – 24 mars 2023) varför styrelsens anser att teckningskursen är marknadsmässig. Antal utestående aktier i Front Ventures uppgår efter registrering till 2 000 000 A-aktier och 43 186 191 B-aktier (totalt 45 186 191 aktier och 63 186 191 röster). Nyemissionen medför en ökning av aktiekapitalet med 263 159 SEK.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt motsvarande ca 8,3 % av röster och 11,6 % av kapital i Front Ventures.

Nyemissionen möjliggör för bolaget att på ett kassaflödeseffektivt sätt minska skuldsättning och förstärka balansräkning och solvens. Härvid ska understrykas att ovan teckningskurs, som överstiger teckningskursen enligt sedvanlig VWAP-metod, enligt styrelsens bedömning i alla avseenden är marknadsmässig och det får därför anses mycket sannolikt (under antagandet att företrädesemission typiskt sett genomförs med väsentlig emissionsrabatt) att den utspädningseffekt som en icke deltagande aktieägare i en företrädesemission hade vidkänts väsentligt hade överstigit nu aktuell utspädning. En företrädesemission anses utifrån emissionssyftet vidare ej vara ändamålsenlig från ett tids- och kostnadsperspektiv. Vid en sammantagen bedömning av ovan faktorer anser styrelsen således att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är försvarbar utifrån aktiebolagslagen och god sed på aktiemarknaden.

I rådande situation på finansmarknaden vill vi undvika att använda kassan när det är möjlig. Att ha möjlighet att kunna reglera skulder genom kvittning är därför fördelaktigt för bolaget både från ett kassa- och balansräkningsperspektiv trots utspädning ”säger Johan Lund, VD Front Ventures.

Kategori
PDF
Arkiv
Sök