FrontOffice Nordic AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2020

FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, har idag den 14 maj 2020 kl 14.00 avhållit årsstämma på bolagets huvudkontor, Kungsgatan 3, Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslöts:

  • att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, innefattande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets vinstmedel enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att 2019 års resultat överföres i ny räkning.
  • om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.
  • att styrelsearvode ska utgå till icke i bolaget anställda styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
  • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Tommy Ekholm, Erik Grahn och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter samt omvälja Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.
  • att ändra bolagsordningen med avseende på företagsnamn (ny lydelse bolagsordningens § 1: ”Aktiebolagets firma är Front Ventures AB (publ)”), verksamhetsföremål (ny lydelse bolagsordningens § 3: ”Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt bedriva handel med värdepapper och därmed idka förenlig verksamhet.”), aktiekapital (ny lydelse bolagsordningens § 4: ”Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor samt antal aktier (ny lydelse bolagsordningens § 5 st 1, första tre meningar: ” Antalet aktier ska vara lägst 10 500 000 och högst 60 000 000. Aktierna ska utges i tre serier, betecknade serie A och serie B och preferensaktier. Antalet aktier av serie A ska utgöra högst 8 000 000 st., antalet aktier av serie B högst 60 000 000 st och antalet preferensaktier högst 1 425 000 st.”)

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se

www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020, kl 16:00.

Kategori
PDF
Arkiv