Halvårsrapport januari – juni 2019

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI - JUNI 2019

• Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 908 KSEK (4 186 KSEK) 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till – 2 017 KSEK (- 3 459 KSEK)

• Resultat per aktie – 0,062SEK (-0,15 SEK)

Omsättning i dotterbolag är beaktat fram till avyttring.

Antalet utestående aktier per 2019-06-30 var 32 084 964.

VD:n har ordet..
Vi kan summera ett intensivt och händelserikt halvår. Vårt portföljbolag QuickBit genomförde under perioden en kraftigt övertecknad emission och erhöll godkännande att listas på NGM Nordic MTF. QuickBit listades efter perioden (med första handelsdag 11 juli) och har fått en mycket stark handelsstart. Det är extra kul att många av våra aktieägare fick vara med i den riktade nyemissionen innan notering till ett fördelaktigt pris, och vi hoppas kunna erbjuda liknande upplägg även i framtiden.

Vi har under perioden fullföljt den tillväxt- och fintech satsning som vi inledde i slutet av förra året och vårt framtida fokus är nu tydligt; Vi investerar i spännande tillväxtbolag, främst inom fintech, som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling. Bolagen ska ha en bevisad affärsmodell med eget kassaflöde, samt uppvisa potential för snabb och kraftig tillväxt.

Alla tidigare satsningar på bolag i behov av rekonstruktion med potential till turnaround är nu avslutade. Det var nödvändigt att renodla vår verksamhet för att helt ut kunna satsa på fintech och vad vi tror kommer skapa mest värde för våra aktieägare i framtiden. All vår tid och energi läggs på att utveckla våra tillväxtinnehav och hitta nya snabbväxande bolag.

De till synes stora förändringarna i resultaträkningen är inte mer dramatiska än att de är ett resultat av avyttringar till följd av vårt skifte i affärsfokus. Vår omsättning kommer inte längre innefatta konsultverksamheten utan endast resultat från våra finansiella investeringar, vilket gör att omsättningen av naturliga skäl framöver kommer att förändras. Våra kostnader kommer endast vara hänförliga investeringsverksamheten. Värt att notera i rapporten är att vi har utestående fordringar om cirka 3,5 miljoner vilket till största del härleds till återstående köpeskilling för avyttring av portföljbolag samt kortfristiga lån till portföljbolag, poster vilka kommer påverka kassan positivt. Även värt att notera är att FrontOffice (totala bokförda) finansiella tillgångar uppgår till ca 47,5 miljoner, vilket i skrivande stund är betydligt lägre än det faktiska värdet för hela vårt innehav i QuickBit.

Till dags dato har vi endast tre investeringar. Vi tror på fortsatt fin utveckling för både FTCS (Intergiro) och QuickBit, som enligt oss agerar i precis rätt nischer. Det finns stora marknadsandelar på den snabbt växande fintechmarknaden att muta in. Att Facebook, som ett av världens största bolag med miljarder användare, lanserat en egen kryptovaluta, är bevis på att kryptovaluta är här för att stanna och att det är på väg in i den stora massans vardag. Världen för fintech rör sig enormt snabbt och det är omöjligt att förutspå vilka tjänster vi kommer använda om 5-10 år. Om våra portföljbolag fortsätter leverera och gör rätt satsningar framöver är marknadspotentialen enorm.

De svenska fintechbolagen ligger i framkant i både teknik och omsättning. Det är ingen slump att Sverige har fått fram jättar som Klarna, Izettle, Bambora och Trustly. FrontOffice mål och vision är att hitta framtidens tillväxtbolag inom fintech. En del i vår strategi är att låta våra aktieägare få möjligheten att tidigt investera i spännande bolag till samma fördelaktiga villkor som FrontOffice kan kliva in i.

Avslutningsvis vill jag å bolagets vägnar tacka alla aktieägare för visat förtroende och bjuda in nya aktieägare i jakten på framtida succéer och den fortsatta resan med FTCS (Intergiro)  och QuickBit.

Stockholm, augusti 2019

Johan Lund, VD

Kommande rapporttillfällen 

FrontOffice Nordic AB (publ) lämnar halv- och helårsrapporter. Halvårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ner på www.frontofficenordic.se eller www.ngm.se

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

Bokslutskommuniké 2019: 20 februari 2020

Årsstämma: 14 maj 2020

Halvårsrapport 2020: 20 augusti 2020

Årsredovisning
Årsredovisningen jämte revisionsberättelse kommer från och med 14 april 2020 hållas tillgänglig hos bolaget på Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm samt på FrontOffice hemsida: (www.frontofficenordic.se.)

 

Kategori
PDF
Arkiv