Kommentar kring covid-19

Med anledning av coronavirusets spridning vill FrontOffice förtydliga att bolaget inte ser någon påverkan på den egna verksamheten eller några större omedelbara negativa effekter på portföljbolagens verksamheter.

Effekterna av COVID-19 är idag mycket svåra att förutse med någon större exakthet. Baserat på den informationen FrontOffice har är den sammantagna bedömningen att portföljbolagens verksamhet hittills inte, i någon större utsträckning, har berörts av den oro som nu råder. Händelseutvecklingen bevakas dock noga och FrontOffice följer myndigheternas rekommendationer och beslut och står redo att anpassa verksamheten i den takt som situationen utvecklas.

En majoritet av FrontOffice portföljbolag tillhör kategorin utvecklingsbolag som idag inte har operativa intäkter. För dessa bolag är det av vikt att dels säkerställa tillgång till rörelsefinansiering om så skulle behövas samt dels se över kostnadsbasen i de fall detta är möjligt. Inget av dessa bolag har idag ett akut behov av rörelsefinansiering.

  • Samhället står inför en kris som behöver bemötas med ödmjukhet men också med beslutsamhet. Vår första prioritering är självklart våra medarbetare och medarbetarna hos våra portföljbolag. Som investmentbolag där vår kärnverksamhet är att äga och utveckla bolag påverkas vi inte nämnvärt av nuvarande oro. Glädjande är också att inget av våra portföljbolag hittills har märkt några större negativa effekter av Coronavirusets spridning. För vissa av våra portföljbolag som är i tidigt utvecklingsstadie vidtar vi vissa preventiva åtgärder som fokuserar på att säkerställa kostnadseffektivitet, säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic.

Säkrad rörelsefinansiering

FrontOffice har en god likviditet och stabilitet i verksamheten samt en möjlighet att dels investera i nya spännande bolag med stor potential men även stötta de befintliga portföljbolagen om så skulle krävas framöver.

Preventiva åtgärder vidtas

För att säkerställa långsiktig uthållighet bland de intressebolag som idag inte genererar egna intäkter, vidtas förebyggande åtgärder, exempelvis:

  • Kostnadsreduktioner där så är möjligt
  • Frivilliga lönesänkningar i vissa fall
  • Omförhandlade lokalhyror

Relativt små effekter på portföljbolagen

  • Samtliga FrontOffice portföljbolag är finansiellt stabila. För de portföljbolag som är i tidig utvecklingsfas har alla bolag säkrat tillräcklig rörelsefinansiering och verksamheterna fungerar normalt.
  • QuickBit är ett lönsamt bolag med fortsatt oförändrat stark potential.
  • Den 4 mars slutfördes Intergiro sin nyemission, vilket skapade en förstärkt finansiell situation hos bolaget.
  • Sammantaget gör FrontOffice bedömningen att inget av portföljbolagen idag nämnvärt har påverkats av spridningen av Coronaviruset.

Den nuvarande bedömningen kan komma att förändras om utvecklingen eller konsekvenserna av virusutbrottet drastiskt förändras eller förvärras.

Kategori
PDF
Arkiv