Kommuniké från årsstämma 2023 i Front Ventures AB (publ)

Front Ventures AB (publ), 556935-4946, har idag den 27 april 2023 avhållit årsstämma.  Följande huvudsakliga beslut fattades.

  • att (i) fastställa resultat- och balansräkningen i framlagd årsredovisning, (ii) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och (iii) att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter.
  • att styrelsearvode ska utgå till icke i bolaget anställda styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) vardera samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
  • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, dels välja Tommy Ekholm, Johan Lund (omval) och Fredrik Almquist (nyval) som ordinarie styrelseledamöter, dels välja Allians Revision & Redovisning AB som revisor (revisionsbolag) med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor (omval).
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.
Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök