Uppdatering kring Front Ventures investeringsstrategi

Front Ventures AB (publ) (”Front Ventures”) är ett investmentbolag som investerar i onoterade fintechbolag med ambitionen att nå avkastning på 10 gånger investerat kapital inom 3 år. Investeringscykeln är relativt kort där tidig exit skapar dynamik och frigör kapital för nya investeringar.

Front Ventures investerar sedan hösten 2019 uteslutande i onoterade fintechbolag med det uttalade målet att kunna göra exit efter 3 år med 10 gånger avkastning på investerat kapital även om faktisk exit kan ske senare beroende på omständigheter. Med dessa tuffa mål ställs höga krav på de bolag vi investerar i. Bolagen måste befinna sig i en fas där det finns utrymme för en stor värdeökning och stor tillväxtpotential. Den investering Front Ventures har gjort inom ramen för denna strategi är Vopy AB (publ) där första investeringen gjordes i december 2019.

Fintech
Fintech är en bransch som växer mycket snabbt, det finns många framgångssagor, men alla kommer självklart inte att lyckas. Branschen utvecklas hela tiden, nya innovationer och möjligheter uppstår vilket gör fintech till en mycket intressant bransch både på kort- och lång sikt. Front Ventures är väl medvetet om att branschen även innebär höga risker, samtidigt som hög avkastning är möjlig att uppnå tack vare den snabba tillväxt som finns inom Fintech idag, i kombination med att bolagen ofta har hög skalbarhetspotential.

Investeringscykel
Front Ventures uppdrag är att skapa största möjliga värde för våra aktieägare. När vi gör exit i ett bolag, frigör vi kapital att investera i nya potentiella bolag. Exit inom definierad tid blir en förutsättning för att genomföra vår strategi, dvs en förutsättning för att skapa utlovad avkastning.

Ägarspridning
Som en del i Front Ventures uttalade strategi, ingår att på olika sätt erbjuda våra aktieägare att tidigt få möjlighet att investera i de bolag vi gått in i. Detta kan ske på olika sätt och vid olika tidpunkter. Styrande för ägarspridning av detta slag är rådande omständigheter i vårt investeringsobjekt.

Exit
En börsnotering är inte något självändamål för våra portföljbolag, men ofta en bra strategi för att hämta kapital till investeringsobjektets fortsatta tillväxt. Ur ett exitperspektiv medför en notering normalt en inlåsning för ägarna där aktieförsäljning oftast kan ske tidigast 1 år efter noteringsdag. Som alternativ till notering ser Front Ventures även att avyttring till industriell köpare kan vara attraktivt. Kapital kan då frigöras tidigare eftersom man ofta undgår inlåsningseffekten samt det arbete och kostnader som en notering medför för portföljbolaget.

Läs mer om Front Ventures och våra investeringar på vår hemsida: https://frontventures.se/

Kategori
PDF
Arkiv
Sök