maj 2018

Stämmokommuniké från FrontOffice Nordic AB (publ):s årsstämma den 15 maj 2018

Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017. Utdelning Årsstämman beslutade att årets resultat skulle överföras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen

FrontOffice portföljbolag FTCS sluter avtal med brasiliansk bank

Brapago Payments do Brasil, ett helägt dotterbolag till FTCS, har slutit ett exklusivt avtal med Banco BS2, en ledande bankaktör inom valutatjänster i Brasilien. Avtalet innebär att FTCS levererar en totallösning avseende kort- och kuponghantering inom ett av bankens prioriterade

Delårsrapport januari – mars 2018

VD:n har ordetEtt väntat resultat Vi lämnar ett händelserikt kvartal bakom oss som till stor del har vikts åt den nyemission som pågått under perioden.  Omsättningen under det första kvartalet uppgår till 2 018 KSEK (2 079 KSEK) vilket är jämförbart med

Annullerat investeringsavtal

FrontOffice kommer dock fortsatt att vara kund till Semantiko och fortsatt använda deras tjänster. Investeringsavtalet som kommunicerats  den 20 februari upphör således att gälla. Länk till tidigare kommunicerad information: https://www.frontofficenordic.se/frontoffice-investerar-ett-av-nordens-framsta-tillvaxtbolag-inom-datadriven-marknadsforing/