Front Ventures beslutar om emission av ny serie vederlagsfria teckningsoptioner samt återkallar beslut om ändring av inlösenperiod för teckningsoptioner

Återkallande av beslut om ändring av inlösenperiod för teckningsoptioner (TO2B).

Front Ventures AB (publ) har den 27 april 2022 kl 18:15 genom pressmeddelande (https://frontventures.se/nyheter/front-ventures-andrar-inlosenperiod-for-teckningsoptioner/) offentliggjort beslut om ändring av inlösenperiod för teckningsoptioner med kortnamn ”FRNT TO2B” / ISIN: SE0014479390 (”TO2B”). Styrelsen har emellertid konstaterat att en mer ändamålsenlig åtgärd än tidigare kommunicerad ändring av inlösenperiod för TO2B är att emittera en ny optionsserie enligt nedan villkor, varför styrelsen beslutat att återkalla ovan beslut om ändring av inlösenperiod för TO2B. Inlösenperioden för TO2B ska således vara ursprungliga 1 – 31 maj 2022. Styrelsen har samtidigt beslutat om emission av nya teckningsoptioner enligt nedan.

Beslut om emission av vederlagsfria teckningsoptioner (TO3B)

Styrelsen har beslutat om emission av teckningsoptioner (”TO3B”) på nedan villkor och tilldelningsprinciper i sammandrag:

Villkor TO3B

Antal: 13 106 652 st

Teckningsrätt: varje TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget till nedan teckningskurs.

Löptid: från registrering hos Bolagsverket till och med 31 oktober 2022.

Teckningskurs teckningsoption: vederlagsfri.

Teckningskurs aktie: 1,56 kronor.

Inlösenperiod: 1 – 31 oktober 2022.

Nya aktier: Vid fullt utnyttjande av TO3B emitteras högst 13 106 652 nya B-aktier i bolaget, med förbehåll för sedvanliga omräkningsvillkor, varvid bolagets aktiekapital ökar med högst 655 335,68 kronor.

Utspädning: Fullt utnyttjande av TO3B medför en utspädningseffekt om cirka 24,7% avseende aktier och 18,4 % avseende röster, under antagande att inlösen av TO2B ej sker till någon del.   

Upptagande till handel: bolaget avser uppta TO3B till handel på NGM Nordic SME så snart praktiskt möjligt efter att TO3B tilldelats enligt nedan. Preliminär handelsstart för TO3B kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Fullständiga villkor för TO3B publiceras på bolagets hemsida (www.frontventures.se) senast 11 maj 2022.

Tilldelning av TO3B

En (1) TO3B tilldelas för varje en (1) TO2B som innehas på en avstämningsdag att beslutas av bolagets styrelse. Avstämningsdagen beräknas infalla cirka en vecka efter det att TO3B registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer efter sådan registrering genom pressmeddelande offentliggöra definitiv avstämningsdag för tilldelning av TO3B samt sista handelsdagsdag i TOB2 med rätt att erhålla TO3B.

Då rätten att erhålla TO3B inte baseras på innehav i bolagets aktie kommer tilldelning av TO3B inte automatiskt ske till den som på avstämningsdagen innehar TO2B. Istället kommer ett utskick ske via bolagets anlitade emissionsinstitut Eminova Fondkommission AB till varje optionsinnehavare på avstämningsdagen med vidare instruktioner kring hur innehavaren anmäler sig för att erhålla tilldelning av TO3B. Bolaget kommer förtydliga denna process senast i anslutning till offentliggörande av avstämningsdag.

”All turbulens i vår omvärld påverkar såklart även oss och hela aktiemarknaden. Vi väljer därför att göra detta upplägg och hoppas och tror att marknaden är mer gynnsam till hösten.” säger Johan Lund, VD på Front Ventures AB (publ).

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök