april 2019

Analysguiden: Avyttrar innehav. QuickBit i fokus

FrontOffice har avyttrat sitt innehav i The Great Wild och erhåller 2 MSEK i kontanta medel, vilket också var det bokförda värdet hos FrontOffice. I vår senaste analys värderades innehavet till 4,2 MSEK baserat på emissionskursen vid nyemissionen som genomfördes

FrontOffice avyttrar sitt innehav i The Great Wild

FrontOffice har varit delägare i The Great Wild sedan 2017 och styrelsen har nu fattat beslut om att avyttra hela sitt kvarvarande aktieinnehav om 1 269 208 aktier. I försäljningen avyttras även innestående fordringar mot The Great Wild. Det bokförda

Analysguiden: Fullt fokus på innehaven med uppsida kvar

FrontOffice lät under gårdagen meddela om försäljningen av tre helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion AB, KROSS och Konkurs punktse Sverige AB. Den totala köpeskillingen uppgick till åtta miljoner kronor vilket betalas kontant av köparen Dovontil Holdings Ltd. Det bedöms av oss

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 10 maj 2019. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast torsdagen den

FrontOffice dotterbolag bistår Metro i företagsrekonstruktion

Under rekonstruktionen kommer bolaget få tid att fokusera på kostnadsbesparingar och omställningsåtgärder. I planen ingår exempelvis att bolaget ska byta till en mer ändamålsenlig lokal. Dessutom kommer Metro som varumärke att knytas närmare Custos-koncernens övriga verksamhet för att skapa synergieffekter.