Bakgrund

Front Ventures har beslutat om emission och tilldelning av en ny teckningsoptionsserier (TO3B) där rätten att vederlagsfritt erhålla TO3B baseras på innehav av teckningsoption med kortnamn ”FRNT TO2B” / ISIN: SE0014479390 (TO2B) på avstämningsdagen den 31 maj 2022. Huvudvillkoren för TO3B hittar ni nedan.

 

Relevanta pressmeddelanden avseende emission och tilldelning av TO3B:

 

https://frontventures.se/nyheter/front-ventures-beslutar-om-emission-av-ny-serie-vederlagsfria-teckningsoptioner-samt-aterkallar-beslut-om-andring-av-inlosenperiod-for-teckningsoptioner/

Front Ventures beslutar om avstämningsdag för rätt att erhålla ny teckningsoption TO3B

 

Anmälningsförfarande

Då rätten att erhålla TO3B inte baseras på innehav i bolagets aktie kommer tilldelning av TO3B av tekniska skäl inte automatiskt ske till den som på avstämningsdagen den 31 maj 2022 innehar TO2B. Ett utskick kommer istället ske via bolagets anlitade emissionsinstitut Eminova Fondkommission AB till varje registrerad innehavare av TO2B på avstämningsdagen den 31 maj 2022 med vidare instruktioner kring hur innehavaren anmäler sig för att erhålla tilldelning av TO3B. I utskicket ombeds tilldelningsberättigade att fylla i sitt VP-konto eller depånummer och uppge förvaltare samt underteckna anmälan om tilldelning och återsända till Eminova. Observera att tilldelning av TO3B ej kan ske till investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring. Utskicket kommer innehålla en tidsfrist inom vilken anmälan enligt ovan ska ha skett för rätt att tilldelas TO3B.

 

Processen med utskick och anmälan enligt ovan kommer att inledas av Eminova så snart praktiskt möjligt efter den 16 juni 2022 då korrekta tilldelningsunderlag erhålls av Euroclear (som hanterar aktiebok och förteckningen över innehavare av teckningsoptioner). Har ni några frågor kring anmälningsprocessen ber vi er kontakta Eminova på de kontaktuppgifter som kommer framgå på anmälningssedeln.

 

Handel med TO3B

Målsättningen är att TO3B ska upptas till handel på NGM Nordic SME så snart tilldelningsprocessen ovan är avslutad. Vi kommer att återkomma genom pressmeddelande med preliminärt datum för upptagande av handel samt kortnamn etc. Det slutgiltiga datumet för upptagande av handel kommer emellertid meddelas av NGM genom pressmeddelande.

 

Huvudvillkor TO3B

Tilldelningsprinciper: en (1) TO3B tilldelas vederlagsfritt för varje en (1) teckningsoption med kortnamn ”FRNT TO2B” / ISIN: SE0014479390 (”TO2B”) som innehas på avstämningsdagen den 31 maj 2022.

Teckningsrätt: varje TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget till nedan teckningskurs.

Teckningskurs teckningsoption: vederlagsfri.

Teckningskurs aktie: 1,56 kronor.

Inlösenperiod: 1 – 31 oktober 2022.

Fullständiga villkor för TO3B återfinns på https://frontventures.se/investor-relations/dokument/.