Bokslutskommuniké januari- december 2021

Det nu avslutade 2021 var ett händelserikt år för Front Ventures som fokuserar på att investera i nordiska bolag verksamma inom fintechsektorn. Under året genomförde Front Ventures fyra transaktioner i portföljbolagen och förstärkte den finansiella flexibiliteten genom lån och avyttringar. 

Halvårsperioden, 1 juli–31 december 2021 

 • Nettoomsättningen uppgick för andra halvåret till 1,1 Mkr (0,4). 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,4 Mkr (4,3). 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,20 kr (0,12). 
 • I augusti avyttrade Front Ventures ca 2,4 miljoner aktier motsvarande ett värde om ca 23 MSEK i portföljbolaget Quickbit. Avyttringen gjordes över marknaden och genererade en total vinst om ca 16,1 Mkr. 
 • I oktober träffade Front Ventures en överenskommelse där köpet under första halvåret av totalt 4 miljoner aktier i Intergiro återgår till fullo och ersätts med en förbindelse där Front Ventures som motprestation förvärvar 2,5 miljoner teckningsoptioner i Intergiro. Front Ventures hade efter omförhandlingen 9,98 % av kapital och röster i Intergiro samt totalt 3 162 368 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna utnyttjades inte och förföll vid årsskiftet. 

Helårsperioden, 1 januari–31 december 2021 

 • Nettoomsättningen uppgick under året till 1,5 Mkr (4,9). 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,6 Mkr (1,9). 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 kr (0,05). 
 • I januari avyttrade Front Ventures samtliga aktier i Tortora Europe AB (fd. Blockchain Voucher Europe AB) till en total köpeskilling om 12 Mkr, vilket motsvarar ett pris om 5,20 kronor per aktie med en positiv resultateffekt om cirka 0,773 Mkr. 
 • I mars slutförde Front Ventures portföljbolag Conax Group AB förvärvet av 100% av Vopy AB. Köpet reglerades genom en emission av nya aktier till säljarna av Vopy AB. I samband med förvärvet bytte Conax namn till Vopy AB. 
 • I april investerade Front Ventures 8 Mkr i Vopy. Investeringen gjordes till kursen 2,50 kronor per aktie. Front Ventures ägarandel i Vopy, efter investeringen, uppgår till 14,1%. 
 • Årsstämman den 28 april fattade beslut om omval av Tommy Ekholm och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Mikael Wandt som ordinarie styrelseledamot, samt omval av Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor. 

Händelser efter räkenskapsårets utgång 

 • Front Ventures har helt avyttrat sitt innehav i Quickbit. Avyttringen har stärkt Front Ventures likviditet med 17 328 000 kr vilka kommer att användas till återbetalning av lån samt investeringar i nya bolag. 
Kategori
PDF
Arkiv
Sök