Bokslutskommuniké januari – december 2022

Front Ventures, med fokus på investeringar i nordiska bolag verksamma inom fintechsektorn, avslutar 2022 med tre bolag i sin investeringsportfölj – Powrs, Vopy och Intergiro. 

Halvårsperioden, 1 juli–31 december 2022 

 • Nettoomsättningen uppgick för andra halvåret till 0,0 Mkr (1,1). 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11,2 Mkr (8,4). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,28 kr (0,19). 
 • Front Ventures meddelade i augusti utfall av vederlagsfri tilldelning av teckningsoption av serie TO3B. Totalt tilldelas 10 543 853 TO3B enligt inkomna anmälningar. 
 • Front Ventures meddelade i augusti att teckningsoption av serie TO3B tas upp till handel på NGM Nordic SME. 
 • Front Ventures reglerade den 21 september en låneskuld om 2 MSEK och omförhandlade samtidigt resterande lånedel om 3 MSEK till att löpa ytterligare 1 år. 
 • Front Ventures VD, Johan Lund, valdes i oktober in som ordinarie ledamot i portföljbolaget Vopy AB. 

Helårsperioden, 1 januari–31 december 2022 

 • Nettoomsättningen uppgick under året till 0,2 Mkr (1,5). 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,6 Mkr (1,9). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 kr (0,03). 
 • Front Ventures avyttrade i februari samtliga kvarvarande aktier i Quickbit [QBIT] till ett totalt värde om 17 Mkr, vilket motsvarar ett genomsnittspris om 5,89 kronor per aktie. 
 • I april investerade Front Ventures 4,1 Mkr i Powrs AB. Front Ventures ägarandel i Powrs efter investeringen, uppgår till 23,5%. 
 • Årsstämman den 12 maj fattade beslut om omval av Tommy Ekholm, Mikael Wandt och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter samt val av Allians Revision & Redovisning AB till revisor med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor. 
 • Den 9 maj annonserades styrelsens beslut om att återkalla tidigare ändrad inlösenperiod för optionsserien ”FRNT TO2B” / ISIN: SE0014479390 (”TO2B”). Istället emitteras en ny optionsserie, TO3B, om 13 106 652 teckningsoptioner till en teckningskurs om 1,56 kr per aktie, med en inlösenperiod mellan 1 och 31 oktober 2022. För TO2B är således inlösenperioden åter ursprungliga 1-31 maj 2022. 

Händelser efter räkenskapsårets utgång 

 • Inga händelser att rapportera. 

 

VD HAR ORDET 

ALLT BLIR ROLIGARE TILLSAMMANS 

Det är alltid en speciell känsla när man ”stänger ett år” och börjar på ett nytt. Vi kan konstatera att 2022 har varit såväl utmanande som fyllt av framgång. Vi har avyttrat ett av våra innehav under året och nyinvesterat i ett annat. Nu ligger ett oskrivet blad framför oss. 

Vopy etablerar sig i Indien 
Det har nog inte undgått någon att investeringsklimatet under året inte har varit lika gynnsamt som tidigare. Trots detta lyckades vårt portföljbolag Vopy lyckosamt genomföra en nyemission och ta in nytt kapital. I denna emission fick våra befintliga aktieägare än en gång möjligheten att investera direkt i våra portföljbolag och dessutom med extra tilldelning. Att våra aktieägare får vara delaktiga och direktinvestera är en del av vår strategi och något vi är mycket stolta över att vi kan erbjuda. Vopy fortsätter att utvecklas enligt plan och har i början av 2023 signerat ett strategiskt avtal för sin etablering på den indiska marknaden. 

Intergiro stänger succéåret 2022 
Intergiro är vårt största innehav och det innehav vi haft längst. Vi har tidigare kommunicerat att Intergiro har ”gått över tiden” för hur länge vi egentligen avser att äga våra innehav. Intergiros 2022 har varit något av en brytpunkt där de har trotsat strömmen och i motsats mot många andra fintechbolag, inte bara ökat sina intäkter och signat fler nya kunder än någonsin, de vann dessutom det prestigefyllda priset ”Europas hetaste fintech startup”. Vårt främsta fokus är att skapa aktieägarvärde och vi kommer behålla Intergiro tills vi anser att vi uppfyllt vårt löfte. 

Nyinvestering i Powrs 
I april investerade vi i ett nytt spännande fintechbolag, Powrs, som utvecklar och säljer betallösningar som bygger på principen ”escrowing” dvs en form av betalskydd. Bolaget har redan nu kontrakterat ett antal internationella kunder och en bred lansering av deras tjänst ”Vaulter Checkout”, påbörjades under tredje kvartalet 2022. 

Slutavyttring av innehavet i Quickbit 
I början av året slutavyttrade vi våra sista aktier i Quickbit och det kan ses som en av våra bästa investeringar någonsin. Inte bara för den ekonomiska lönsamheten utan också för att arbetet med Quickbit är precis så som vi vill jobba med våra innehav. Stort stöd operativt och strategiskt i början för att hjälpa bolaget att bygga en stabil grund, bistå vid kapitalanskaffningar och därefter lämna över till långsiktiga ägare via en börsintroduktion. 

Allt blir roligare tillsammans 
Ingen kan blunda för att vår omvärld just nu är turbulent och självklart påverkar det även oss och våra innehav, fokus skiftas från snabb tillväxt till vinst och marginaler. Under året kommer vi fortsätta att arbeta för att utveckla våra bolag. Vi avslutade 2021 med att förtydliga vårt ständiga fokus- att skapa aktieägarvärde. Jag vill avsluta 2022 med samma löfte om att vi fortsatt kommer ha våra aktieägares intresse i första rummet. Jag vill också tacka för förtroendet från er aktieägare och hoppas ni alla vill fortsätta vara en del i vår och våra portföljbolags kommande framgångar. 

Allt blir roligare när man gör det tillsammans. 

Johan Lund, VD Front Ventures

Ladda ner fullständig rapport här: https://frontventures.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ 

Kategori
PDF
Arkiv
Sök