Bokslutskommuniké januari – december 2023

Front Ventures, med fokus på investeringar i nordiska bolag verksamma inom fintechsektorn, avslutar 2023 med tre bolag i sin investeringsportfölj – Powrs, Vopy och Intergiro.

Halvårsperioden, 1 juli–31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick för andra halvåret till 2,0 mkr (0,0).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -55,1 mkr (-11,2) till stor del pga av nedskrivningar i innehav.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,22 (0,28).
 • Front Ventures har återbetalt lån om totalt 4 miljoner kronor under perioden.

Helårsperioden, 1 januari–31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick under året till 4 mkr (0,2).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -60,7 Mkr (-9,6).
 • Resultat per aktie uppgick till – 1,34 (-0,24).
 • Front Ventures genomför kvittningsemission – reglerar fordringar om 5 MSEK i syfte att reglera leverantörs- och lånefordringar.
 • Front Venture initierar leverans av units i Vopy AB (publ) till bolagets aktieägare i enlighet med de erbjudande som riktades till aktieägare.
 • På årsstämman 27 april beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, dels välja Tommy Ekholm, Johan Lund (omval) och Fredrik Almquist (nyval) som ordinarie styrelseledamöter, dels välja Allians Revision & Redovisning AB som revisor (revisionsbolag) med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor (omval).

Händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Inga händelser att rapportera.
   

VD:s Reflektioner för 2023

Ännu ett år har passerat, och vi ser tillbaka på 2023 med en blandning av reflektion och framåtblick. Året har varit präglat av en komplexitet som återspeglar den dynamiska naturen i den globala marknadsmiljön. Trots de utmaningar vi har mött, behåller vi en djup tro på våra portföljbolags potential. Dock har det senaste årets tuffa marknadsläge krävt stora nedskrivningar av portföljbolagens bokförda värden.

Vi har hållit fast vid försiktighetsprincipen, en strategi som svar på den osäkra marknaden och de höjda räntorna som präglat vår omvärld. Trots att vi under tidigare år lyckats försvara vårt ursprungliga anskaffningsvärde i bokföringen för våra portföljbolag, har vi nu nått en punkt där en nedskrivning var oundviklig. Det är vår plikt att erbjuda en rättvisande bild av vår portfölj, och styrelsen har beslutat att nedskriva värdet på våra två största innehav, Intergiro och Vopy. Dessa nedskrivningar har baserats på de senaste relevanta emissionskurserna för respektive bolag och har en direkt inverkan på vårt resultat.

Det är viktigt att betona att nedskrivningarna inte på något sätt underminerar bolagens potential eller vår tro på deras långsiktiga framgång. Den nuvarande marknadsmiljön har krävt att många tillväxtbolag justerar sina värderingar för att locka kapital, vilket har resulterat i emissioner till förmånliga nivåer för investerare. Vår prioritet är att säkerställa att våra portföljbolag har tillgång till det kapital de behöver för att fortsätta växa och utvecklas.

Vi är glada att kunna rapportera om framsteg och prestationer hos våra innehav under det gångna året. Powrs/Vaulter har utmärkt sig genom att delta i Mastercards Lighthouse-program, där de inte bara fått möjlighet att utveckla sin tjänst Vaulter i samarbete med Mastercard och dess partners, utan även tilldelades det prestigefyllda ”Investment Award”. Även Intergiro har visat framfötterna och mottagit erkännande i form av utmärkelsen ”Bästa svenska startup of the Year 2023” från Hacker-Noon, samtidigt som de har inlett samarbete med finanstjänstleverantören Incharge för att lansera en innovativ bankapp för studenter i Europa. Vopy har under året genomfört betydande förvärv, inklusive sammanslagningen med det norska techbolaget Niuton och förvärvet av fintechbolaget D2I Financial Services, vilket stärker deras position på tillväxtmarknader och ökar deras marknadspotential.

Inför 2024 planerar vi att genomföra en publik nyemission med företrädesrätt för våra befintliga aktieägare för att återställa delar av det egna kapitalet. Vi är glada över det stöd och förtroende våra aktieägare har visat oss, och vi ser fram emot att fortsätta vår gemensamma resa mot nya framgångar.

Tack till er alla för att ni är en del av vår resa, och vi ser fram emot ett spännande 2024 tillsammans.

Johan Lund, VD Front Ventures AB (Publ)

Ladda ner fullständig rapport här: https://frontventures.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ 

Kategori
PDF
Arkiv
Sök