Front Ventures halvårsrapport januari – juni 2021

Under första halvåret 2021 har aktivitetstakten varit fortsatt hög. Innehaven i Tortora och Stockaboo har avyttrats och investeringsportföljen består nu av tre bolag – Quickbit, Intergiro samt Vopy. Fokus för resterande 2021 är att inleda processer för att synliggöra övervärden i Quickbit och Intergiro samt öka ägarandelen i Vopy.

Halvårsperioden januari – juni 2021:

 • Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden till 4,5 Mkr (1,9)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –5,6 Mkr (–2,0)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,15 kr (–0,06)
 • Front Ventures investerar i fintechbolaget Blockchain Voucher. Investeringen uppgår till 7 Mkr och motvarar en ägarandel om 55,4%.
 • Front Ventures säkrar delfinansiering genom upptagande av kortfristiga brygglån om totalt 9 Mkr. Lånen löper på 3 månader till en ränta om 10% och ska användas till att investera i fler bolag samt säkerställa tillväxt i befintliga portföljbolag.
 • Front Ventures investerar i fintechbolaget Nordic Transaction partner som drivs under varumärket PayFunc. Vid fullgjord investering om 2 Mkr motsvarar Front Ventures ägande cirka 13%.
 • Front Ventures deltog fullt ut i Intergiros företrädesemission. Front Ventures tecknade 1 534 296 nya aktier á 2,77 kr, motsvarande en total likvid om 4,25 Mkr. Efter emissionen innehar Front Ventures 4 460 296 aktier i Intergiro motsvarande 8,93 % av kapital och röster.
 • Under första kvartalet upptog Front Ventures lån för att finansiera ytterligare förvärv. Lånet uppgick till 10 Mkr samt löper under en period om 1 år till en årsränta om 12 %.
   
 • Den 2 april 2020 beslutade styrelsen i Front Ventures om riktad emission av units omfattande 5,5 Mkr samt tilldelning av 1 vederlagsfri teckningsoption per 8 aktier till befintliga aktieägare. Totalt emitterades 4 230 769 units vilket motsvarar 4 230 769 B-aktier samt 8 461 538 teckningsoptioner, TO1.
 • Den 6 april investerade Front Ventures i mjukvarubolaget Conax Group. Investeringen uppgår till 5 Mkr, vilket ger en ägarandel om 15%. Den 7 maj 2020 utökade Front Ventures sin ägarandel i Conax till att motsvara 23% av utestående aktier och röster.
 • Årsstämman den 14 maj 2020 beslutade om omval av Tommy Ekholm, Erik Grahn och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter samt omval av Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.
 • Den 28 maj 2020 tog styrelsen i Front Ventures beslut om justerat antal teckningsoptioner inom ramen för den emission och tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner som offentliggjordes i pressmeddelande den 2 april 2020. Antal teckningsoptioner, TO1, som vederlagsfritt ges ut till befintliga aktieägare uppgår till 4 645 114 från tidigare 8 461 538.
Kategori
PDF
Arkiv
Sök