Front Ventures meddelar utfall av vederlagsfri tilldelning av teckningsoption av serie TO3B

Styrelsen i Front Venture AB (publ) (”Bolaget”) har enligt tidigare pressmeddelanden den 9 och 25 maj 2022 beslutat att emittera och vederlagsfritt tilldela en ny teckningsoption (”TO3B”) baserat på innehav av tidigare utgiven teckningsoptionsserie (”TO2B”).

Tilldelningen av TO3B har skett enligt ett särskilt anmälningsförfarande för innehavare av TO2B vidare beskrivet i ovan nämnda pressmeddelanden varvid totalt 10 543 853 TO3B har anmälts för tilldelning. Styrelsen i Bolaget har idag således beslutat att tilldela totalt 10 543 853 TO3B enligt inkomna anmälningar. Övriga emitterade men ej tilldelade TO3B kommer att makuleras. Vid full aktieteckning med stöd av TO3B kommer 10 543 853 nya B-aktier emitteras i Bolaget mot erhållen emissionslikvid om ca 16,45 mkr innan emissionskostnader, varvid Bolagets aktiekapital kommer öka med ca 527 195,36 kr. Utspädning vid full aktieteckning med stöd av TO3B uppgår till ca 20,9 % avseende antal aktier och ca 15,4 % avseende antal röster i Bolaget.

Målsättningen är att TO3B ska upptas till handel på NGM Nordic SME så snart praktiskt möjligt. Bolaget återkommer genom separat pressmeddelande med preliminärt datum för upptagande av handel samt kortnamn/ISIN-nummer etc för TO3B.

Huvudsakliga villkor TO3B

Totalt antal: 10 543 853 st.

Teckningsrätt: varje TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget till nedan teckningskurs.

Löptid: från registrering hos Bolagsverket till och med 31 oktober 2022.

Teckningskurs teckningsoption: vederlagsfri tilldelning.

Teckningskurs aktie: 1,56 kronor.

Inlösenperiod: 1 – 31 oktober 2022 (observera dock att förvaltare kan behöva erhålla instruktioner om teckning enligt egna rutiner innan 31 oktober 2022).

Kategori
PDF
Arkiv
Sök